Gisteravond een boottrip door de Westzanerpolder gemaakt met de leden van OBW onder leiding van Staatbosbeheer.  De start van bij de papiermolen De Schoolmeester en wij zijn door de Gouw langza De polder Westzaan is een uniek brakwatergebied met een grote rijkdom aan vogels. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor weidevogels en deze zijn hier dan ook in grote aantallen aanwezig. Behalve de weidevogels voelen ook soorten als de roerdomp, kiekendief en vele rietvogels zich hier thuis. En in de winter strijken talloze doortrekkers en wintergasten op het land en in het water neer.
Een jarenlang gekoesterde wens is dat in het natuurgebied De Reef en het Guisveld een (lichte) vorm van verbrakking gaat plaatsvinden om het oorspronkelijke ecosysteem van brak laagveen te herstellen door brak water uit het Noordzeekanaal in te laten. Door verbrakking kan de bijzondere flora en fauna in het gebied worden behouden en gestimuleerd.

Vaartocht Westzijderveld OBW Jan Rutte en zijn vrouw ConnieNatuur familie Rutte

De rood- en zwartbonte koeien van Jan Rutte en zijn vrouw Connie grazen in ‘de achtertuin’ van Zaandam. De combinatie van koeien en natuur zorgt voor een levendig landschap met onder andere weidevogels en orchideeën:
“We zijn met ons bedrijf naar deze plek verhuisd om natuur te gaan beheren. In overleg met Staatsbosbeheer ontwikkelen we kruidenrijk grasland en rietlandjes. De weidevogels zijn het allerbelangrijkste, daar draait het allemaal om. In het voorjaar zitten wij echt te wachten op de eerste grutto’s. Ik geniet van het totaalplaatje: de koeien, het riet, de orchideeën en weidevogels. Dankzij de natuur zitten wij hier en dankzij de koeien wordt het landschap grondig onderhouden.”

Het bio- dynamisch bedrijf van Jan en Connie Rutte 

Koeien & land: 75 melkkoeien en 45 stuks jongvee. Koeien in de wei: van half april t/m oktober.100 hectare natuurgrond van staatsbosbeheer en 4 hectare huiskavel..Andere dieren: hond, 2 katten, 50 schapen, geit, konijnen, kippen, parkieten
Familiegeschiedenis: Jan komt uit een boerenfamilie. Zijn beide opa’s, meeste ooms en zijn eigen ouders waren melkveehouder. Jan is dus op de boerderij geboren en getogen. Omdat de boerderij te klein was voor twee gezinsinkomens, is Jan na de landbouwschool eerst buitenshuis gaan werken. Later heeft hij het bedrijf van zijn vader in Westzaan overgenomen. In 2004 kregen Jan en zijn vrouw Connie het aanbod om het bedrijf naar Zaandam te verplaatsen. Sindsdien beheren zij de natuurgraslanden van Staatsbosbeheer.
Jan Rutte: ““Als je zoals wij al heel erg met natuur bezig bent, is het een kleine stap om biologisch te worden. Sinds 2006 werken we biologisch en sinds 2010 biodynamisch. We zijn er vanzelf naar toegegroeid. Eigenlijk heb ik niet het idee dat ik iets anders doe. Voor mijn gevoel werk ik al twintig jaar op deze manier. Blijkbaar past het bij ons. Wat ik zo mooi vind aan het boerenvak? Het complete verhaal: ik ben directeur, veearts, planner, organisator, natuurbeheerder en cultuurbeheerder; de sloten in het land zijn ruim duizend jaar oud dus dat is cultuurbeheer.”
Mijn vrouw Connie en ik runnen het bedrijf samen. De kinderen springen bij. Onze oudste zoon zit op de landbouwschool. Het hoeft niet van ons maar het zou leuk zijn als hij het bedrijf te zijner tijd overneemt. Hoe ik de toekomst van dit bedrijf zie? We hebben een stevige basis. De stad om ons heen klaagt niet. Ik denk wel dat de omwonenden waarderen wat wij doen.”

Jan had veel te vertellen over Natuur. 

Natuurinvulling

Oppervlakte natuurinvulling totaal (in ha) 115 Bemestingsniveau natuurland (kgN/ha) 110 Oppervlakte zwaar beheer weidevogels conform criteria (rustdatum 1 april tot 15 juni waarvan max. 30% beweid met 1,5 GVE /ha en max. 20 ton vaste mest per ha/jaar) 50 ha maaibeheer zeer weinig extensief beweiden Percentage oppervlakte zwaar beheer tov totaal aantal hectares in gebruik 50*/93ha=54% Totale oppervlakte SNL-N 93
Totale oppervlakte deelname ANLb (voorheen SNL) pakketten (in ha) n.v.t. Oppervlakte (in ha) per pakket n.v.t. zie kaart, Afspraak met SBB, beheer naar eigen invulling Vrijwilliger / vogelteller aanwezig en naam Frans Parmentier (broedvogeltellingen) Vogelwacht Zaanstreek (wintertelling)
Aanwezige landschapselementen (locatie en afmetingen aangeven op kaart, bijlage 1): Riet en water Elzensingel op erf Knotwilgen naast woonhuis Aantal natte elementen Riet en Water
Aantal droge elementen Zie inheemse erfbeplanting Percentage landschapselementen tov totaal aantal hectares in gebruik 15/115=13% Aantal meters inheemse erfbeplanting 100 meter elzensingel 30 meter knotwilg  Een van de opstallen geschikt als broedlocatie voor boerenzwaluw (Ja of nee) Nee  Broerenzwaluw broedend op erf (ja of nee) Enkele broedgevallen in land, onder bruggenspontane broedgevallen onder. 1-5 broedparen

Deze soorten zijn op het land en erf aanwezig

Broedvogels Baardman Bergeend Blauwborst Brandgans Canadese gans Fazant Fuut Graspieper Grauwe gans Grutto Kievit Kleine karekiet Knobbelzwaan Kokmeeuw Krakeend Kuifeend Meerkoet
NijlgansRietgors Rietzanger Scholekster Slobeend Soepgans Tureluur Veldleeuwerik Visdief Waterhoen Waterral Watersnip Wilde eend Witte kwikstaart

Reptielen en amfibieën
Bruine kikker Rugstreeppad Watersalamander

Dagvlinders Dagpauwoog Kleine vos Libellen

Kleine zoogdieren Bosmuis Bunzing Hermelijn Wezel HaasEgel Waterspitsmuis Noorse woelmuis Rat Vos Muskusrat (incidenteel) Mol