Historische Vereniging

Historische speurtochten en obligaties
De gidsjes met historische speurtochten uit de vorige Wessaner zijn nog volop verkrijgbaar, dus doe allemaal
mee! De prijs van een speurtochtgidsje is 1 euro. Er zijn drie speurtochten, die u tot en met 31 augustus
kunt wandelen op uw eigen tempo, dag en tijd. Onder aan de vragenformulieren staat een inleverdatum
die u kunt negeren. Alle ingeleverde formulieren worden gewoon beoordeeld en de prijsuitreiking is op
de Open Monumentendagen van 11 en 12 september. De locatie daarvan zal nog bekendgemaakt worden.
Een voorbeeldvraag: ‘Als wat voor type molen is Het Prinsenhof gebouwd?’ En zo zijn er nog heel veel andere
interessante vragen die goed zijn voor uw kennis van ons prachtige, monumentale dorp.

Obligaties

We zijn enige tijd geleden benaderd door de heer Arnold van Rhijn met de vraag of we interesse hadden in obligaties die uitgegeven zijn en eigendomwaren van Cornelis Kruijt uitWestzaan. Deze certificaten/obligaties hebben betrekking op molen DeTweelingen. Arnold van Rhijn is een nazaat van de oenmalige eigenaar.

We hebben contact gezocht met het Molenmuseum, omdat we vonden dat de obligaties aan hen toebehoorden.
Wij mochten exclusief in klein gezelschap het museum bezoeken, onder leiding van Fulco Rol, een bevlogen archivaris van de vereniging De Zaansche Molen.
Daar heeft het Molenmuseum uit handen van Arnold van Rhijn een obligatie overgedragen gekregen. Daarna zijn wij nog thuis in Westzaan op bezoek geweest bij Arnold Sol, die ook van Arnold van Rhijn een document aangeboden heeft gekregen. Het betreft een bewijs van deelneming voor 100 gulden door houthandelaar Cornelis Kruijt (1809- 1856) uit Westzaan. Kruijt werkte met e Westzaner houtzaagmolens De Tweelingen en De Kruidberg. U kunt dit document ook terugvinden in de beeldbank van de Zaansche Molen.

Stadsarchief
Verder hebben we het goede nieuws ontvangen van het Stadsarchief dat we de archiefwerkzaamheden weer voorzichtig kunnen gaan oppakken.
Hebt u zin om ook in een leuk, enthousiast gezelschap op de vrijdagochtendenmee te helpen ons archief
te redigeren, dan kunt u zich bij ons aanmelden via voorzitterhvw@westzaan. nl of 06-1717 1793.

Nieuwe secretaris
G

raag breng ik jullie op de hoogte van het feit dat onze secretaris per 1 januari 2021 is verhuisd naar eenander deel van ons land. Ik ben ervan uitgegaan dat Peter Huisman al onze contacten op de hoogte had gebracht van zijn vertrek. Ik kom er steeds meer achter dat hij dat is vergeten, dus bij deze breng ik jullie, dan wel wat verlaat, op de hoogte van ons nieuwe correspondentieadres: Historische Vereniging Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan.
Door persoonlijke omstandigheden is onze nieuwe secretaris Michael Bruins nog niet ingewerkt, dus neem ik de honneurs al enige tijd waar. Zijn er zaken of dingen die u met ons wilt delen, dan kunt u dit te allen tijde
doen via het emailadres van mij als voorzitter: voorzitterhvw@westzaan. nl. Ik lees ook de mail van de secretaris.
Zijn e-mailadres is secretarishvw@westzaan.nl. Na de vakantie hopen we dat onze nieuwe secretaris zijn
functie kan oppakken.

Ingrid Jahn-van Binsbergen, voorzitter
Historische Vereniging Westzaan

 

 

 

ReghtHuys 1782

De woonomgeving is de laatste jaren een steeds belangrijker factor geworden in de beleving van het woongenot. Natuurlijk is woongenot heel persoonlijk en wordt de woonomgeving door iedereen weer anders beleefd. Toch hoor je Westzaners opmerkelijk weinig klagen over hun woonomgeving. Misschien komt dat omdat ons mooie dorp door groene weilanden is omgeven en omdat je op tal van plaatsen een schitterend uitzicht hebt. Maar waarschijnlijk komt het ook omdat Westzaan een rustieke aanblik biedt, vertrouwd zoals vroeger.

Dat willen de meesten van ons graag zo houden. Gelukkig staan er veel beschermde monumenten in Westzaan en heeft het noordelijk deel van ons dorp zelfs de status van ‘beschermd dorpsgezicht’. Maar lang niet alle mooie bouwwerken genieten deze bescherming. Tot op de dag van vandaag verdwijnen er stilletjes waardevolle elementen in Westzaan, die deel uitmaken van onze vertrouwde omgeving en maken dat we er ons thuis voelen. De Historische Vereniging Westzaan vecht voor het behoud van ons vertrouwde dorpsgezicht en voor alle elementen waar dat uit bestaat. Bovendien maakt de vereniging de bewoners bewust van al het moois in ons dorp en leert de mensen anders kijken naar de kleine en grote monumentale panden, zodat zij hun woonomgeving nóg meer gaan waarderen.

De Historische Vereniging Westzaan organiseert bovendien interessante lezingen over de geschiedenis van de Zaanstreek en excursies naar andere mooie dorpen en steden. Kortom de vereniging is actief en kan gelukkig bogen op de steun van een behoorlijk aantal leden. Maar eigenlijk zou elke inwoner van ons dorp lid moeten zijn van de Historische Vereniging Westzaan. Dan staat de vereniging nog sterker als zij aanklopt bij de gemeente of de plaatselijke politiek om te behouden wat wij waardevol vinden. Bovendien kunnen er dan nog meer interessante activiteiten worden georganiseerd.
Doe ons en uzelf daarom een plezier en wordt lid van de Historische vereniging Westzaan. Voor slechts tien euro per jaar geniet u nog meer van mooi Westzaan!  Mail uw naam en adres naar secretarishvw@westzaan.nl  of meld u aan via de het formulier op de pagina ‘Lid worden’.
Heeft u archiefmateriaal of documentatie over Westzaan?
U kunt informatie zowel schenken als in bruikleen geven.

De  archiefkamer op op afspraak te bezoeken, u kunt hiervoor een afspraak maken met de voorzitter Ingrid Jahn zie e-mail voorzitterhvw@westzaan.nl telnr. 06-17 17 17 93
Ook kunt u materiaal inleveren bij onze voorzitter Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40.

Bestuursleden bij de Historische Vereniging Westzaan:
Voorzitter: Ingrid Jahn, 06-17 17 17 93
Secretaris: Peter Huisman, 075-6280057
Penningmeester: Alex van der Hoeden
Algemeen bestuurslid: Huib Jahn, Arthur Breuring en Bouke Koopman

Overdracht archief Historische Vereniging

In een eerdere publicatie is al melding gemaakt over het wegvallen van onze archiefruimte. Dat leidde tot het besluit om met het Stadsarchief Zaanstad te gaan samenwerken. Op 18 januari was de o ciële overdracht. De materialen waren in december al verhuisd. Maar de handtekeningen die de samenwerking bekrachtigden moesten nog worden gezet. De heer Frans Hoving namens het stadsarchief en Ingrid Jahn en Peter Huisman namens de Historische Vereniging Westzaan tekenden de overeenkomst. Het begin van iets moois? Het stadsarchief biedt een zeer mooie ruimte om aan het werk te gaan met ons archief en de archieven die we overgedragen gekregen hebben. Het is de ruimte maar ook de deskundigheid. Mevrouw Rianne van Diepen-Feld is voor Westzaan het aanspreekpunt voor alles wat we willen weten. Maar, en dat is misschien wel het belangrijkste, het ligt aan onszelf wat voor kwaliteit ons archief krijgt. Tijdens de jaarvergadering is het al gemeld: er ligt een grote klus. Daarom: de vrijdagmorgen wordt werkdag bij het stadsarchief. Als er voldoende mensen zijn doen we dat in twee ploegen, waardoor de vrijwilligers maar een keer in de twee weken aanwezig hoeven te zijn. Op termijn zal de frequentie afnemen. We werken van 9.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Wie meldt zich aan om mee te helpen? Een keer in de twee weken met een ploeg van 6 tot 8 mensen gezellig aan ons dorpsarchief werken. Dat is toch niet te veel gevraagd. Meld u aan bij Peter Huisman (075-6280 057) of Ingrid Jahn (06-1717 1793). Een e-mail naar secretarishvw@westzaan mag ook. Wees welkom.

HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2019

Bestuur
In het bestuur van de vereniging waren de volgende personen actief:
Voorzitter : Ingrid Jahn (mei 2016)
Penningmeester : Alex van der Hoeden (augustus 2016)
Secretaris : Peter Huisman (januari 2018)
Algemeen bestuurslid : Huib Jahn (juli 2016)
Algemeen bestuurslid : Bouke Koopman (juli 2016)
Algemeen bestuurslid: Arthur Breuring (maart 2019)

 

Vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de Historische Vereniging Westzaan.
Het zijn er velen. Zonder hen zijn activiteiten zoals ‘de Lichtjesavond’ onmogelijk.
Het bestuur zegt hen bij dezen hartelijk dank voor de inzet.

Westzaanse Digitale Beeldbank: Voor de toekomst van een goed Historisch Archief
onmisbaar in de samenwerking. Gesprekken zijn daartoe opgestart.
Gedurende 2019 zal aan deze gezamenlijke inspanning vorm gegeven moeten worden waarbij de eigen identiteit zal blijven bestaan.

Ledenaantal: Gedurende het jaar 2018 is veel tijd gestoken in het schonen van de ledendatabase. Een forse klus, die in de toekomst nog zal worden afgerond. Het ledenaantal per december 2018 kan worden vastgesteld op 238 leden.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur vergaderde in algemene zin een viertal keren. Verdere vergaderingen waren van projectmatige aard gericht op de uitvoering van de activiteiten.

Naast de standaard zaken die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen waren:
-expositie stadhuis Westzaanse Musea; 35-jarig jubileum HVW; huisvesting + huisvesting archief HVW; Zaanse Erfgoed marktdag; De Dag van Westzaan; Zaanse geschiedenisquiz
– de ledenvergadering/najaarslezing; lichtjesavond/memorialavond
De Ledenvergadering/Najaarslezing: 3e Ledenvergadering 15 november 2018.

Met een opkomst van 32 leden was de ledenvergadering redelijk bezocht. In dorpshuis “de Kwaker” werd verslag gedaan van de activiteiten.

De financiële positie is gezond. Zeker de deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne leverde een mooie bijdrage op. Deze financiële buffer is nodig voor nieuwe huisvesting en gezien de activiteiten om het archief te ordenen en ontsluiten.
– een blik op de komende projecten 2018/2019. De secretaris geeft een voorzet over de grote klus die te klaren is bij het inzichtelijk maken van de archieven die per december zijn ondergebracht in het Stadsarchief Zaandam.

Na de pauze verzorgen De heer en mevrouw Bleeker een boeiende presentatie over Molenaar’s Kindermeel.
Huisvesting: De bijeenkomsten van de vergaderingen van het bestuur vonden afwisselend plaats bij de bestuursleden thuis. Het archief is in 2017 ondergebracht aan de J.J. Allanstraat 175a te Westzaan. Doordat die ruimte een andere bestemming kreeg was overhevelen naar een andere ruimte noodzakelijk. Besloten werd voor de archivering samenwerking aan te gaan met het Stadsarchief Zaanstad. In december 2018 zijn alle objecten overgedragen.

P.R. De Historische vereniging heeft zich waar mogelijk gepresenteerd, o.a. op ‘De Zaanse Erfgoed markt’. Op ‘De Dag van Westzaan’ waren we bescheiden aanwezig in het schaatsmuseum.

De verenigingsactiviteiten.
De vereniging was actief met een aantal grote activiteiten, waaronder:
– 35 jarig jubileum Historische vereniging bij molen ‘ Het Prinsenhof’
– De dag van Westzaan/Open monumentendag
– Lichtjesavond/In Memorialavond

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Westzaan, bestuursvergadering 24 januari 2019.