Structuur Westzaanse Gemeenschap

Hartelijk welkom bij de Westzaanse Gemeenschap.
op de foto van links naar rechts 

Marcel Haarhuis  penningmeester, Rina Schenk  voorzitter, Nel Zwikker-Buis secretari, Reinhold Damminga lid Markjan Fraij  lid.

Deze website is een wegwijzer in de veelheid van taken die de Westzaanse Gemeenschap op zich heeft genomen. Een belangrijke taak is het organiseren van volksfeesten. Denkt u aan de viering van Koninginnedag en de feestelijke intocht Van Sinterklaas, als heel de jeugd hem spontaan toezingt en vele Zwarte Pieten dansen en snoepgoed strooien. Feesten die passen bij ons dorp. Het Westzaanse Verenigingsleven bloeit en heeft een belangrijke plaats in ons dorp.

Vanuit de WG (zoals Westzaners de Westzaanse Gemeenschap kortweg doopten) is een structuur opgezet waarbinnen vijftien stichtingen, verenigingen en commissies functioneren, die elk op hun terrein de specifieke Westzaanse identiteit levend houden.
Deze onderafdelingen van de WG werken alle zelfstandig; hebben een eigen bestuur, maar zijn wel vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Westzaanse Gemeenschap. Het dagelijk bestuur van de WG neemt de algemene taken op zich en heeft een belangrijke coordinerende functie binnen deze vrijwilligersorganisatie. Op deze website maakt u nader kennis met alle afdelingen.

Daarnaast zijn er ongeveer vijfendertig verenigingen/organisaties in Westzaan die lid zijn van de WG. Eenmaal per jaar is er een voorzittersoverleg met de WG, waar alle plannen worden uitgewisseld. Als optie op deze website vindt u de lijst van namen en adressen van deze -zoals wij ze noemen- verenigingsleden. Wanneer u deze website doorleest, zal het u duidelijk worden, welk een belangrijke plaats onze omvangrijke organisatie inneemt in het Westzaanse dorpsleven.

Veel plezier

PDF naar leden aangesloten WH

Westzaanse Gemeenschap (WG) Geschiedenis 

In 1945 opgericht orgaan, dat dient als overkoepelende organisatie voor de in Westzaan aanwezige verenigingen. Het belang van deze organisatie groeide eind jaren ’60. Burgemeester Frederik Verstegen had voor de komst van koningin Juliana in juni 1972 een organisatie nodig die de feestelijkheden rond dit bezoek kon regelen. Van het toenmalig bestuur maakte ook Wouter Veenis deel uit. Al snel werd hij voorzitter en had hij een groot aandeel in de groei van de organisatie die steeds meer vertakkingen kreeg in het plaatselijke gemeenschapsleven. Dankzij de initiatieven van de Westzaanse Gemeenschap werden een kinder- en een dameskoor opgericht en werd de stoot gegeven tot het ontstaan van de Historische vereniging.

De meest aansprekende activiteit was de bouw van dorpshuis De Kwaker, waarvoor door de dorpsbevolking onder leiding van de commissie Bijzondere Activiteiten van de WG een bedrag van f 113.000 voor de inventaris werd bijeengebracht. Op verzoek van Veenis bleef deze groep bestaan en organiseert deze in wisselende samenstelling een groot deel van de plaatselijke activiteiten. Na het opheffen van de ook in Westzaan ingestelde wijkraad, ontdekte men in het door de WG in het leven geroepen Dorpscontact een nieuwe organisatie die Westzaan onder de aandacht van het gemeentebestuur kon brengen. De WG stimuleerde ook de geboorte van De Wessaner (1983) , een plaatselijk blad, dat maandelijks in een oplage van 2300 verschijnt. Veel belangstelling trok ook de overname van het voormalige gemeentehuis dat nu als ‘t Regt Huys door een speciaal gevormde stichting is overgenomen. Met medewerking van de gemeentelijke monumentenzorg werd dit speciale Westzaanse visitekaartje in alle luister hersteld.

De activiteiten van de WG bestaan o.s. uit de oprichting van een contactgroep voor bedrijven en de Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt (1992) . Alle verenigingen en stichtingen die onder de paraplu van de WG hun werk doen, beschikken over een eigen bestuur. Op de grote jaarlijkse vergadering veelal in februari brengen alle groepen verslag uit. Juist deze organisatie van het zogenoemde ‘open boek` geeft veel vertrouwen. Jaarlijks door de WG georganiseerde evenementen zijn bijvoorbeeld het Koningsfeest, de Dodenherdenking en de aankomst van Sint Nicolaas. Naast de 46 verenigingen die lid zijn van de WG bestaat ook de mogelijkheid tot individueel lidmaatschap.

De Westzaanse Gemeenschap telt ongeveer 450 individuele leden. Het bestaan en de activiteiten van de WG maken duidelijk dat in een verstedelijkende omgeving, een dorp met een eigen identiteit door de bewoners van groot belang wordt geacht en bestaansrecht heeft.

WG

DAGELIJKS BESTUUR 2018.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Op maandag 8 januari 2018 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Na het openingswoord van voorzitter Jerry Jahn van Dorpscontact, hield penningmeester Marcel Haarhuis namens de WG een speech. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar, de Geertje Visser-Schoenprijs, werd uitgereikt aan De Historische vereniging Westzaan. Er waren ca. 80 á 90 belangstellenden aanwezig.
Herleving zorgde voor een leuke sketch met een terugblik over het afgelopen jaar. Na afloop werd er gezellig nagepraat.

Voorzittersoverleg: In januari 2018 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 15 WG afdelingen en van de ca. 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. Er zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het is een leuke informele manier van netwerken die aanslaat bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden bij korfbalclub Roda. Ook dit jaar heeft het dagelijks bestuur besloten om niet alleen uitnodigingen voor het voorzittersoverleg naar alle organisaties die lid zijn van de WG te sturen, maar hebben organisaties uit Westzaan die geen lid zijn (voor zover bekend bij het dagelijks bestuur) ook een uitnodiging ontvangen. De heren Arno van Oosten en Gerard Nordeman kwamen namens afdeling Juridische zaken van gemeente Zaanstad iets vertellen over de Vrijwilligersverzekering voor verenigingen en om vragen te beantwoorden.

Het Algemeen Bestuur kwam dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren éénmaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over Kerstavond in Westzaan, de Historische vereniging, De Dag van Westzaan en de Sinterklaasintocht.

De Dag van Westzaan: voor de 3e keer georganiseerd. Het was weer een geweldige dag, saamhorigheidsgevoel, reuring en drukte in het dorp, goed gepromoot. Schaatsmuseum heeft veel bezoekers gehad, alles goed geregeld. Veel bezoek (ook van buitenaf via krant) in de Theetuin. De Chr. Geref. Kerk had meer bezoekers dan vorig jaar, geslaagd, fantastisch om aan te haken. Het Westzaanlied werd gepresenteerd in De Grote Kerk, gezongen door Dameskoor en solo Jeroen Conijn, begeleid door Dagorkest Zaanstreek Waterland. Het lied werd uitgedeeld onder ca. 150 aanwezigen. Over hele dag veel belangstelling voor expositie (18 Westzaanse schilders) Kok-Voogt, muziek, verkoopstalletje met opbrengst voor kinderen in Kenia en heerlijke wafels eten. De Kwaker had meer puzzelaars verwacht, gezellig uurtje bij de prijsuitreiking in namiddag. Herleving heeft 5x opgetreden, daar, waar op het moment veel publiek was, een succes. De oude pendelbus reed heen en weer, succes bij kinderen. De onthulling van het borstbeeld van Chris Jansen trok veel kijkers, mooi moment, het voormalig huis van Willem Jansen kon zich verheugen in een paar honderd bezoekers. Het Prinsenhof kon dit jaar pellen, voor kinderen waren er activiteiten. Eén inwoner uit de J.J. Allanstraat had zijn collectie motoren buiten gezet, er zijn daar tussen de 200-300 kijkers geweest. Bij Gallery of Dreams was het druk, een bijzondere dag. Roda heeft een handjevol bezoekers gehad.

Nieuwe website: De vernieuwde website www.westzaan.nl voldoet aan de eisen van deze tijd, is veel toegankelijker geworden. Veel informatie uit en over Westzaan is op deze site te vinden. Dit dankzij de inzet van Fred Eerenberg en Alex van der Hoeden.

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 27 april Koningsdag in de Noord, 4 mei herdenking in de Grote Kerk, de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstavond in Westzaan.

Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstavond in Westzaan en de commissie 4 mei herdenking. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact. 3 bestuursleden zijn naar de receptie van Roda geweest ter ere van het 100 jarig bestaan van Roda en ook was het bestuur vertegenwoordigd bij het 35 jarig bestaan van de Historische vereniging en bij de uitvaartdienst van Marie Kleij. Zij was de laatste officiële voorzitter van de WG (2007-2013).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de EU. De AGV zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Ook de WG krijgt hier mee te maken. Dat betekent o.a. dat de adressenlijst/jaarverslagen van verenigingen/organisaties die aangesloten zijn bij de WG “achter” de website van de WG zijn geplaatst, alleen toegankelijk via een inlogcode. Het toezicht op deze wet wordt aangetrokken (de Autoriteit Persoonsgegevens groeit) Daarbij komt dat bestuurders/directeuren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Op het voorzittersoverleg in januari 2019 komt iemand informatie geven.

Algemene Ledenvergadering WG werd deze keer gehouden in Dorpshuis De Kwaker. Gerda Steenbergen was aftredend na een bestuursperiode van 9 jaar waarvan de laatste 5 jaar als waarnemend voorzitter. Marcel Haarhuis bedankte haar namens de WG voor haar geweldige inzet en zij kreeg een ets en een mooi boeket bloemen aangeboden. Gerda blijft voorzitter van de commissie 4 mei herdenking en actief in de stuurgroep van DDvW. Na de pauze sprak Jacob Brakenhoff, lid van het Historisch Genootschap/museum Kennemerland in Beverwijk over het Oer-IJ en het ontstaan van Westzaan/Assendelft en Beverwijk.

Op het vrijwilligersfeest wat georganiseerd werd door gemeente Zaanstad, werden 10 prijzen ven ieder
€ 500.- uitgeloot. De Westzaanse Gemeenschap was één van de gelukkige 10 en Marcel Haarhuis mocht namens de WG een cheque in ontvangst nemen!

De 3e Westzaanse Winter Fair werd gehouden op 8 december 2018. Een initiatief van “Puur Zaans” (Denise de Vries uit Westzaan). Door de slechte weersomstandigheden speelde De Fair zich voornamelijk in de Zeilenmakersstraat af. Er stonden kraampjes met leuke artikelen, er waren hapjes en drankjes te koop en o.a. het Reght Huys en het Brandweermuseum was open.

Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau.
Er zijn nieuwe flyers gemaakt en rondgebracht in Westzaan. Dat levert toch weer nieuwe leden op.

Het aantal leden van de WG bedraagt per 31 december 2018: 720.

Het dagelijks bestuur: voorzitter Rina Schenk (a.schenk4@upcmail.nl 
Nel Zwikker-Buis 2005 secretaris – vanaf 2005
Marcel Haarhuis 2010 penningmeester – vanaf 2010
Reinhold Damminga 2018 lid (meedraaiend vanaf september 2017)
Markjan Fraij 2018 lid ( meedraaiend vanaf november 2017)

Het dagelijks bestuur kwam dit jaar 5 keer bijeen voor een dagelijks bestuursvergadering.
Er is veel informatie via de mail uitgewisseld tussen de bestuursleden.
Particuliere leden kunnen voor € 10.00 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap en Westzaanse organisaties voor € 15.00.

Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.nl

Nel Zwikker-Buis, secretaris.

Weergaven: 411