Polder Westzaan gebiedsvisie 2040

Gebiedsvisie Polder Westzaan geeft richting aan groene en leefbare polder in 2040

(18 mei 2022)

zie film 

Polder Westzaan blijft ook in de toekomst een aantrekkelijk natuur-, recreatie-, woon-, en werkgebied. Dat staat in de gebiedsvisie Polder Westzaan 2040. Deze is vastgesteld door de provincie Noord-Holland en het college van gemeente Zaanstad.

De ambitie is een groene en leefbare polder met toekomstbestendige boerenbedrijven en nieuwe vormen van recreatie. Samen met de betrokken partijen gaan de provincie en de gemeente de plannen verder uitwerken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de visie.

Gebiedsvisie Polder Westzaan geeft richting aan een groene en leefbare polder in 2040

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een toekomstvisie voor Polder Westzaan (pdf, 57 MB). Hiervoor werd samengewerkt met agrariërs, inwoners, recreanten en vertegenwoordigers van natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de visie staat hoe de komende 20 jaar wordt omgegaan met Polder Westzaan. Onder andere op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie. Tijdens inloopavonden konden inwoners van Zaanstad reageren op de gebiedsvisie. Dit zorgde voor veel betrokkenheid en leverde suggesties en ideeën op die worden meegenomen in het vervolgtraject. 

Toekomstbeeld Polder Westzaan 

Het toekomstbeeld van Polder Westzaan is natuurrijk: Er is een mozaïek aan verschillende leefgebieden geschikt voor (weide)vogels en zeldzame plantsoorten. Een polder waarin toekomstbestendige boerenbedrijven liggen en nieuwe vormen van recreatie mogelijk zijn. Zoals de verkoop van streekproducten en weidevogelexcursies, het agrarisch natuurbeheer en wandel- en fietspaden langs de randen van het gebied. Én met de papiermolen de Schoolmeester uit 1692 als kloppend, historisch en educatief hart. Water blijft een belangrijke rol spelen voor zowel de agrarische bedrijven als planten en dieren in het gebied.

Weergaven: 36