Ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Westzaan

Uit de Wessaner december Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat met ingang van 2 decembertot en met 12 januari ter inzage liggen:het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding L nt Westzaan (identi_ catienummerNL.IMRO.0479.STED3867BP-0201)en het m.e.r.-beoordelingsbesluit (besluitnummer2021/13677).

In het lint Westzaan liggen een aantal woningenonder een hoogspanningsverbinding. Degemeente heeft met subsidie van het Rijk dewoningen aan de J.J. Allanstraat 116, 119-121 en125 aangekocht. Dit ontwerpbestemmingsplanvoorziet in het vervallen van de woonbestemmingen maakt nieuwe gemengde functiesmogelijk die passend zijn onder een hoogspanningsverbinding.De ontwikkelingen van Jongwijs in het monument aan de J.J. Allanstraat119-121 is hier een mooi voorbeeld van. De bovengenoemde besluiten en bijbehorendestukken liggen ter inzage als pdf-bestandenop de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’). Wilt u meerinformatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult u dan het contactformulier in op www.zaanstad. nl, dan nemen wij contact met u op. Vanwege decoronacrisis wordt er geen inloopavond georganiseerd. In plaats daarvan kan op verzoek een mondelinge toelichting op de ter inzage gelegde stukken worden gegeven. Ook wordt eeniederin de gelegenheid gesteld vragen te stellen.Een verzoek of vraag kunt u mailen aan ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplanmoeten gestuurd worden naar burgemeester enwethouders van Zaanstad, postbus 2000, 1500GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een mail sturen naar ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl, dannemen wij contact met u op. Digitaal verzondenzienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) wordenniet in behandeling genomen.

Weergaven: 21