Noord-Holland blijft bij Golfbaan-tracé voor A8-A9

Noord-Holland blijft bij Golfbaan-tracé voor A8-A9

uit de Orkaan

Ondanks de bezwaren van het UNESCO-adviesorgaan ICOMOS tegen het Golfbaan-alternatief als verbinding tussen A8 en A9, zet de Provincie Noord-Holland haar plannen door.

Geprobeerd wordt de Stelling van Amsterdam zoveel mogelijk te ontzien. Als dat niet gebeurt kan de Stelling haar status als werelderfgoed kwijtraken.

Dat laatste is overigens onaanvaardbaar voor de provincie, “behoud van de werelderfgoedstatus voor de Stelling van Amsterdam” blijft het uitgangspunt.

De provincie wil komend jaar en in 2020 het landschapsplan uitwerken. Provinciale Staten en de Minister van OCW hebben afgesproken een go/no-go-besluit te nemen in het eerste kwartaal van 2020. Het definitieve besluit wordt begin 2023 verwacht. En dan moet er nog gebouwd worden…

GroenLinks beschuldigde Gedeputeerde Staten er eerder van cruciale informatie van ICOMOS te hebben achtergehouden. Over het advies schrijft de provincie nu:

“In haar advies van november 2017 gaf ICOMOS aan dat geen van de drie alternatieven uit de planstudie op dit moment ondersteund kunnen worden.”

De provincie laat nu onderzoeken

“hoe het landschap van de Stelling van Amsterdam hersteld, en waar mogelijk, versterkt kan worden in het gebied tussen de huidige N203 en het Noordzeekanaal. Vervolgens wordt gekeken hoe een verbindingsweg tussen de A8 en A9 via het voorkeurstracé ingepast kan worden. De resultaten van deze studie worden in een Landschapsplan uitgewerkt.”

De UNESCO wordt “na vaststelling van het Landschapsplan geïnformeerd over hoe de aanbevelingen van ICOMOS zijn verwerkt in het plan en over de verdere planuitwerking.”

Een curieuze formulering, ICOMOS heeft immers al een aanbeveling gedaan: het tracé was onacceptabel. UNESCO wordt dus ‘geïnformeerd’, over een nieuwe adviesaanvraag wordt in de stukken van de Provincie niet gerept.

Zaanstad is via een wethouder in de (adviserende) Stuurgroep van het project vertegenwoordigd.

Weergaven: 14