Nieuwsbrief gebiedsproces Polder Westzaan

Nieuwsbrief gebiedsproces Polder Westzaan

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad werken, samen met betrokkenen en belanghebbenden, aan de toekomst van Polder Westzaan. Graag houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Gebiedsproces in Polder Westzaan

In Polder Westzaan komen natuur, landbouw en recreatie samen. Dit landschap en zijn unieke waarden willen we behouden én veiligstellen voor de toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat de verschillende manieren waarop het landschap wordt gebruikt met elkaar in balans zijn. Met een gebiedsproces willen de gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland verschillende thema’s de komende jaren samen met bewoners, organisaties en ondernemers aanpakken. Het doel is om uiteindelijk een gezonde en toekomstbestendige polder te creëren voor mens, plant en dier.

Er wordt druk gewerkt aan het gebiedsproces en via deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo zijn wij erg blij dat de weidevogels er weer zijn, de eerste grutto-broedparen zijn al gespot. Ook vertellen wij u graag meer over onderzoek naar verbrakking in Polder Westzaan. En in elke nieuwsbrief komt iemand aan het woord die betrokken is bij het gebiedsproces. Deze keer is dat Piet Hazelebach van de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld.

Dit is de eerste nieuwsbrief die u ontvangt over het gebiedsproces. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Kent u iemand voor wie deze nieuwbrief ook interessant is? Stuur deze dan door. Aanmelden kan via deze link.

Grutto’s gespot in Polder Westzaan
Polder Westzaan is een aantrekkelijk gebied voor weidevogels. Dat willen we graag zo houden. Samen met betrokkenen kijken de provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad daarom hoe de leefomgeving van weidevogels verbeterd kan worden. Weidevogels hebben een open landschap nodig met een hoge grondwaterstand en vochtige bodems. Kleine hoogteverschillen zorgen voor broed-, schuil- en foerageermogelijkheden. Afgelopen winter zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Er is onder andere extra maaiwerk verricht dat zorgt voor een open landschap. Inmiddels zijn de eerste grutto’s alweer gespot in Polder Westzaan. En door de inspanningen van afgelopen winter lijkt er zelfs een toename te zijn van het aantal grutto-broedparen.

De trilwacht werkt door

In Polder Westzaan loopt de Trilwacht rond: een groep vrijwilligers die al vijftig jaar actief is in dit gebied. Zij werken in dit veenlandschap om de kwetsbare trilvenen te bewaken en om het landschap open te houden voor weidevogels. Trilveen is een zeldzaam vegetatietype dat bestaat uit een dunne laag met planten die op een modderige bodem drijft. De grond golft en de planten trillen wanneer je hierop loopt. Door achterstallig onderhoud is de Trilwacht in actie gekomen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Trilwacht is het verwijderen en afvoeren van de zwarte appelbes. Deze ongewenste exoot moeten zij regelmatig controleren en handmatig verwijderen. Door hun lange wortels verdichten zij de bodem, waardoor inheemse planten juist worden verdrongen. De werkzaamheden van de Trilwacht leiden inmiddels tot positieve resultaten. Zo staat de zeldzame plant welriekende nachtorchis in bloei en zijn er sint- jansvlinders en moshommels gezien in het gebied.

 

Onderzoek naar verbrakking

Wat is de impact van verbrakking in Polder Westzaan? Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad laten dit onderzoeken in nauwe samenwerking met de agrariërs in het gebied. Met verbrakking wordt het inlaten van ‘brak’ (licht zout) water bedoeld. Verbrakking zorgt ervoor dat zeldzame plantensoorten zoals echt lepelblad behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Er zijn vanuit agrariërs en andere betrokkenen zorgen over de gevolgen van verbrakking. Onder andere over de beschikbaarheid van drinkwater voor vee en over de kwaliteit van het in te laten ‘brakke’ water uit het Noordzeekanaal. Daarom wordt nog dit jaar onderzoek gedaan. Het gaat in totaal om drie onderzoeken:

1. Onderzoek naar de aanvoer en beschikbaarheid van drinkwater voor vee
2. Onderzoek naar zoetwateraanvoer voor de onderbemalingen
3. Onderzoek naar de waterkwaliteit van het in te laten Noorzeekanaalwater

De onderzoeken worden uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. De onderzoeksaanpak en tussentijdse resultaten worden afgestemd met de agrariërs in het gebied. Als onderdeel van dit onderzoek wordt voor agrariërs uit Polder Westzaan een aantal excursies georganiseerd. Hierbij zal worden ingegaan op ervaringen van andere agrariërs met brak oppervlakte- en grondwater in combinatie met hun bedrijfsvoering. De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met de agrariërs en belangstellenden in het gebied.

Werkgroeplid aan het woord: Piet Hazelebach


Piet Hazelebach is als voorzitter van de Vereniging Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroep voor het gebiedsproces in Polder Westzaan. Hij is begonnen in de klankbordgroep, maar is in november 2021 overgestapt naar de werkgroep. In deze nieuwsbrief vertelt Piet hoe enthousiast hij is over het meedenken over de toekomst van Polder Westzaan namens de OBW en andere natuurorganisaties.

Waarom ben je betrokken bij dit gebiedsproces?
”Ik beschouw mezelf als een ‘vertegenwoordiger’ voor de natuur en de belangen van Natura-2000. Ik geniet enorm van het natuurgebied en wil het graag beschermen en behouden. Ik ben een constructieve gesprekspartner en altijd bereid om te zoeken naar compromissen.”

Wat maakt dit gebied uniek of bijzonder voor jou?
“In Polder Westzaan liggen stad en natuur ontzettend dicht bij elkaar, wat ook uitdagingen met zich meebrengt. Ik vind het belangrijk dat er genoeg aandacht besteed wordt aan biodiversiteit, aangezien er zoveel variëteit is in dit gebied. De stad en industrie liggen dicht bij elkaar. Bovendien is er veel (vlieg-)verkeer, waardoor de natuur onder druk staat. Daarom is het van belang om de stad en natuur te koesteren, met het accent op de natuur.”

Waar liggen volgens jou de grootste uitdagingen?
“Als je al die problemen die in de Polder Westzaan spelen bij elkaar neemt en alles tegelijkertijd wil oplossen, met al die partijen die een rol spelen, dan is dat nogal ambitieus. Voor mij had het allemaal wat doortastender gekund. Bij de start werd al duidelijk dat het geen eenvoudige klus zou worden. In tegenstelling tot andere Natura-2000 gebieden bevinden de meeste boeren zich midden in de Polder Westzaan. Dat maakt deze zaak erg gecompliceerd. Een andere uitdaging is de verbrakking. Dat dit vertraging heeft opgelopen door onder andere de boerenprotesten, is erg begrijpelijk. Het uiteindelijke doel is om samen een mooie gebiedsvisie te ontwikkelen en dat alle partijen tevreden zijn.”

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten over het gebiedsproces?
Piet geeft het stokje graag door aan Mirjam Brouwer van Staatsbosbeheer.

 

 

Bezoeken: 3