Molen Het Prinsenhof is een blikvanger in het Westzijderveld

Willem Rol Uit de Kieft

Molen Het Prinsenhof is een blikvanger in het Westzijderveld

Onderbemalingen Sinds de Herinrichting Westzaan in1997 is de bodem sneller gedaald bij onderbemalingen in het zuidelijk deel van De Reef en het Westzijderveld. Om de bodemdaling af te remmen kan de provincie Noord-Holland alvast haar droogleggingsnorm aanpassen naar maximaal 20 à 30 cm beneden het maaiveld (in plaats van maximaal 40 à 60 cm). Een hoger (minder laag) waterpeil is beter voor grutto’s en andere weidevogels. Weidevogelbeheer Vroeger had je agrariër Cor Crok die meer dan veertig jaar vogelwachter in De Reef is geweest: zijn inzet voor weidevogels was voorbeeldig. Thans laten weidevogel boeren die de Gouden Grutto Award hebben gekregen zien dat late maaidata en een hoger waterpeil helpen om de overlevingskansen van kuikens van grutto’s te verbeteren (www.redderijkeweide.nl). Ook agrariër Jan Rutte in het Westzijderveld heeft zich bij het netwerk van Vogelbescherming aangesloten en hij heeft een biologisch dynamische melkveehouderij. Het verdient aanbeveling om de animo van agrariërs voor potstallen te inventariseren, Predatie door vossen vormt een probleem voor weidevogels en roerdompen, zodat provinciale vergunningen voor jacht op vossen nodig blijven. Late maaidata en hoge waterstanden zijn essentieel voor de weidevogelstond (foto: Kees de Jager) Verlanding Een stille kracht van het landschap is vertanding (successie), een ecologisch proces. Ook berkenbosjes horen hier van nature thuis. De Polder Westzaan is rijk aan veenmosrietlanden met bijzondere planten of dieren, zoals ronde zonnedauw welriekende nachtorchidee, ruwe bies, noordse woelmuizen en sint-jansvlinders. De veelzijdigheid van verlanding vegetaties valt te danken aan kleinschalig beheer. Het beheer bestaat uit riet maaien en het maaisel afvoeren. Dit wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer met hulp van vrijwilligers van de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het Westzijderveld (OBW) en de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek”. De Polder Westzaan biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe, jonge verlanding stadia. Maaibeheer, rust en geduld zijn daarbij onmisbaar. Moerasbos maakt verlanding compleet, maar zonder maaibeheer gaat moerasbos domineren en neemt de variatie in verlanding af, Voor het herstel van brakwatervegetaties (echt lepelblad is daarvan een goed voorbeeld) is eveneens maaibeheer vereist. Kortom, combineer de sterke punten van natuurlijke verlanding en traditioneel maai beheer Zonder traditioneel maaibeheer zal verdere verlanding en bosvorming optreden

Gebiedscommissie Naast een zestal agrariërs en Staatsbosbeheer, gaat dit alles ook gremia als Dorpscontact Westzaan, bewoners met een eigen huis (vanwege de problematiek van de funderingen), Hengelsportveren ging Zaanstreek (HVZ), lJsclub Lambert Melisz, OBW en de Vogelwacht Zaanstreek aan. Een landinrichtings- of gebiedscommissie zou nuttig zijn om een gebiedsgerichte aanpak van de Polder Westzaan in goede banen te kunnen leiden.

Weergaven: 13