Huisvesting vleermuizen en vogels aan De Kwaker

Huisvesting vleermuizen en vogels aan De Kwaker

Sinds enkele weken hangen er aan de gevels van De Kwaker kasten voor gierzwaluwen en vleermuizen. De gierzwaluwnestkasten en vleermuiskasten zijn door Adviesbureau E.C.O. Logisch in samenwerking met Timmer & Klusbedrijf Outenaar aan de gevels geplaatst.

In de omgeving van het dorpshuis zijn meer kasten voor huismussen en vleermuizen te vinden. De aanleiding voor het plaatsen van al de kasten is de geplande sloop van bebouwing in de nabije omgeving. In deze bebouwing
zijn onder andere nesten van de gierzwaluw en de huismus en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Om te zorgen dat deze beschermde soorten na de sloop voldoende
verblijfplaatsen hebben, zijn voor nieuwe verblijfplaatsen daarom in de omgeving kasten opgehangen.

Wet natuurbescherming
Voor de bescherming van natuur is in Nederland de Wet natuurbescherming
opgesteld. Bij een ruimtelijke ingreep, bijvoorbeeld de sloop van een oude woning, is het noodzakelijk om in kaart te brengen of de plek van belang is voor beschermde soorten.
Door het uitvoeren van een verkennend natuuronderzoek, een zogenaamde quickscan, is vaak al snel te bepalen of een gebied mogelijkheden biedt aan beschermde soorten. Woningen en andere gebouwen zijn vaak
erg geschikt voor bijvoorbeeld de huismus om hier hun nesten te bouwen. Ook vleermuizen verblijven graag in bijvoorbeeld spouwmuren van gebouwen.

Door middel van een aanvullend inventarisatieonderzoek kan goed in beeld worden gebracht of en hoe beschermde soorten gebruik maken van een gebied of gebouw. In de omgeving van De Kwaker zijn tijdens natuuronderzoek nesten van de gierzwaluw en de huismus aangetroffen en verblijfplaatsen van vleermuizen. Voordat er gesloopt kan worden, is het aanvragen van een ontheffing inzake de Wet natuurbescherming noodzakelijk. In de ontheffing is
vastgelegd hoe men met de aanwezige beschermde natuurwaarden om dient te gaan. In het geval van De Kwaker zijn er reeds enkele maatregelen getroffen door het plaatsen van alternatieve nest- en verblijfplaatskasten. Na het verkrijgen van een ontheffing van de provincie en het treffen van maatregelen is het toegestaan de bebouwing in de juiste periode te slopen. De opdrachtgever van de sloop is dan ook erg blij dat dorpshuis De Kwaker, cbs De Rank en enkele bewoners enthousiast reageerden op het idee om kasten aan hun gevels te hangen. Nu kunnen de sloopwerkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd.

Hopelijk zullen de dieren de kasten snel vinden en in gebruik nemen.

Mélusine Bertholet,
projectleider ecologie

Kwaker

Weergaven: 3