HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2017.

HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2017.

Het eerste jaar onder het nieuwe bestuur kan actief genoemd worden. Op veel terreinen ontwikkelde het bestuur van de vereniging initiatieven en activiteiten die van veel kanten positieve reacties opleverden.
Het archief, gehuisvest in een kamer van de stolpboerderij op J.J. Allanstraat 175 is naast ruimte die te bezoeken is tevens opslagplaats van de archieven en de materialen die aan de vereniging zijn overgedragen of geschonken. Het is veel materiaal in niet gerubriceerde vorm. Dit is een van de grote uitdagingen van de vereniging voor de toekomst. Wil het archief aan haar doel beantwoorden dan ligt er zeer veel werk om het inzichtelijk te maken en de materialen vast te leggen in een documentatiesysteem. Het is een project dat proces- en projectmatig zal moeten worden ingedeeld. De Historische vereniging heeft behoefte aan mensen die hieraan hun bijdrage gaan leveren.

Om het historische bezit toegankelijk en inzichtelijk te maken is ook op, korte, termijn andere huisvesting gewenst dan het gastvrije onderdak op de J.J. Allanstraat. De archiefkamer op de huidige locatie is vanaf 1 januari 2018 alleen op afspraak te bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter Ingrid Jahn 0617171793/075- 6153348 zij gaat dan in overleg wanneer het schikt om te archiefkamer te bezoeken.

Naast de vaste bestuursleden waren er velen die de vereniging ondersteunden op velerlei terrein. Op het vastleggen van materialen. Het rondleiden of begeleiden bij wandelroutes of stille tochten. De Historische vereniging zal voor de toekomst de samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld de digitale beeldbank Westzaan, nauwer aanhalen en aansluiting van de verschillende activiteitengebieden proberen te versterken. Positieve insteek hierop is al toegezegd.

Naast een zevental bestuursvergadering was er een algemene ledenvergadering op 16 november 2017. Het bestuur deed verslag van de activiteiten. De ledenvergadering werd gecombineerd met de najaarslezing, dit jaar verzorgd door Gerrit Volkers die een boeiend betoog hield over de geschiedenis van de Grote of
St. Joriskerk.
De Historische vereniging onderneemt veel activiteiten op het gebied van communicatie. Naast de facebookpagina die actief wordt bijgehouden wordt PR-matig alle mogelijkheden aangegrepen.
Doelstelling is ook om meerdere nieuwsbrieven per jaar uit te brengen.
Aan verscheidene activiteiten werd meegewerkt of werden initiatieven ontwikkeld. De belangrijkste daaronder waren de dag van Westzaan, de lichtjesavond en de Westzaanse Winterfair.

De financiën van de vereniging waren op orde. Met inbreng van de contributies, subsidie en bijdragen door sponsoring van activiteiten werd het jaar positief afgesloten. Het jaar 2018 is het 7e lustrum. Voor het 35 jarig- bestaan worden reserveringen gedaan om dit op gepaste wijze te vieren.

Secretaris Peter Huisman

Bezoeken: 3