Groot nieuws subsidie Inrichting Westzijderveld, de Reef en Lus

GROOT NIEUWS

Gegevens C Laatst bijgewerkt: 16 januari 2018

Staatsbosbeheer heeft het bestuur van OBW onlangs laten weten dat subsidie is gevraagd en gekregen voor de inrichting van delen van het Westzijderveld, de Reef en de Lus (het stuk tussen omgelegde Guisweg en A8).
De uitvoering in de drie delen wordt als één project gezien, ook al is de financiering uit verschillende bronnen afkomstig (PAS-gelden en Besluit Uitvoeringsregeling Provincie Noord-Holland).
De voorbereidingen, zoals bestek laten maken en het aanvragen van de benodigde vergunningen, zijn gestart en misschien kunnen enkele werkzaamheden in het najaar van 2018 al starten. Het echte werk verwacht Staatsbosbeheer gedurende 2019 te verrichten.

Voor het Westzijderveld houden de werkzaamheden in, dat noordelijk van de Mallegatsloot de waterhuishouding zal worden verbeterd door middel van de aanleg van dammen, duikers/stuwen, houten keerschotten en het graven van sloten. Bovendien wordt er geplagd en zullen er petgaten worden gegraven, waardoor de uitgangspositie van Natura 2000-habitattypes verbetert.

Tot slot zullen baggerwerkzaamheden de bevaarbaarheid en waterkwaliteit bevorderen.
Soortgelijk werk is een flink aantal jaren geleden in het kader van de Landinrichting polder Westzaan uitgevoerd in nog iets noordelijker gelegen percelen van het Westzijderveld, alle ten oosten van de Gouw.Vanaf het Westerwindpad gezien ligt het aan te pakken gedeelte tussen Mallegatsloot en het landje dat gesierd is met een houten windmolentje. Destijds is de volledige uitvoering als gevolg van geldgebrek gestaakt.

In de afgelopen jaren is het alsnog voltooien van de werkzaamheden speerpunt van beleid geweest van het OBW-bestuur. Die lange adem heeft resultaat opgeleverd met dit mooie bericht van Staatsbosbeheer. Het betekent dat de percelen na de werkzaamheden in het beheerplan van Staatsbosbeheer worden opgenomen en er een eind is gekomen aan de verbossing en verruiging van het terrein. De open zichtlijnen over het veld worden in Zaanse ere hersteld.

Het mag duidelijk zijn dat OBW erg gelukkig is met het bericht van Staatsbosbeheer. Het begin van de echte werkzaamheden zal door OBW als ‘sleutelmoment’ worden gebruikt om ook andere eigenaren van percelen in het Westzijderveld dan Staatsbosbeheer aan te moedigen het goede voorbeeld te volgen. OBW staat graag klaar vrijwillige man- en vrouwkracht aan te bieden om daar waar nodig ter assistentie de handen uit de mouwen te steken.

Soort draagbaar (berrie) om kaf, strooi te dragen.

 

Bezoeken: 0