Gemeente Zaanstad MINICAMPING Hoogspanning Westzaan

 MINICAMPING onder  Hoogspanning Westzaan??

Ook op de locatie J.J. Allanstraat 116 en 125 draagt het bestemmingsplan bij aan het versterken van de cultuurhistorische waarden. Het bouwvlak van de woning aan nummer 125 komt te vervallen, in plaats daarvan worden parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor een doorkijk naar het achterliggende Natura 2000 gebied wordt gerealiseerd. De totale toegestane bebouwing op de kavel op J.J. Allanstraat 116 wordt ook terug gebracht. Een aanzienlijk deel van de kavel blijft groen en krijgt geen bouwvlak. Hierdoor wordt een bestaande doorkijk naar het achterliggende Natura 2000 gebied vergroot. Het nieuwe bouwvlak op nummer 116 is gekoppeld aan strenge stedenbouwkundige eisen, op basis van een kavelpaspoort dat specifiek voor deze locatie is opgesteld. De eisen uit het kavelpaspoort zijn, waar dat juridisch mogelijk is, zoveel mogelijk vertaald naar de regels van het bestemmingsplan. Het plan draagt veel bij aan het versterken van de kwaliteit in het gebied.

De gesloopte bebouwing op de J.J. Allanstraat 116 was herkenbaar als een voormalig agrarisch ensemble. Bebouwing wordt mogelijk het zuidelijke deel van de J.J. Allanstraat 116. Hiervoor is een kavelpaspoort opgesteld die stuurt op een passende massa en compositie en eigen rooilijn voor een herkenbaar kleinschalig voormalig agrarisch ensemble met een duidelijk voorerf en achtererf. Dit kavelpaspoort is bijgevoegd als Bijlage 4. Het beleid ‘De Identiteit van Zaanstad’ is hiervoor als basis gebruikt.

Voor aangekochte woningen geldt dat er niet meer in deze woningen en/of opstallen mag worden gewoond en dat deze woningen en opstallen een andere functie moeten krijgen. De adressen J.J. Allanstraat 116, 119-121 en 125 hebben gebruik gemaakt van de Uitkoopregeling. Omdat in dit geval het maar een zeer beperkt aantal woningen (vier) betreft is er vanuit Wonen geen bezwaar dat deze drietal woningen worden onttrokken uit de huidige woningvoorraad. Daarnaast komt deze functiewijziging ook ten gunste van de gezondheid van de huidige bewoners.

4.6.3 J.J. Allanstraat 116 De woning en de schuren aan de J.J. Allanstraat 116 zijn gesloopt en de woonbestemming komt te vervallen. Er wordt op het zuidelijk perceel een nieuw pand gebouwd voor bedrijfsfuncties. De economische functies moeten passen bij de schaal en het karakter van Westzaan. Kleinschaligheid is hierbij dan ook belangrijk. Kantoren willen we concentreren op goed bereikbare OV-locaties. Er kan hier dan ook gedacht worden aan een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven die goed passen in een landelijk woongebied. In het bestemmingsplan In het bestemmingsplan is voor deze locatie dezelfde gemengde bestemming opgenomen als voor de J.J. Allanstraat 119-121. In het bepalen van de toegestane functies is rekening gehouden met het wenselijke schaalniveau dat bovenstaand is geschetst.

4.6.4 Bootverhuur en minicamping J.J. Allanstraat 116 en 119-121 De kavels J.J. Allanstraat 116 en 119-121 hebben een unieke ligging. De kavel op nummer 119-121 ligt aan een bestaande vaarroute voor kano’s en het achtererf van nummer 116 leent zicht voor een minicamping met uitzicht op het Natura 2000-gebied. Tijdens het planvormingproces is nader onderzocht of deze functies wenselijk zijn op deze locaties, als aanvulling op de reguliere gemengde bestemming. Beoordeling Vanuit Economie en Toerisme zijn er geen bezwaren om een minicamping en een recreatief bootverhuur te realiseren op locatie J.J. Allanstraat 116. Het initiatief is een aanvulling op het huidige bestaande toeristische aanbod en zorgt voor meer diversiteit, kwaliteit en spreiding. Het initiatief zorgt voor levendigheid in het gebied en de omgeving is positief. Omdat het om een kleinschalig initiatief gaat (minder dan 50 kamers/plekken), is hiervoor geen regionale afstemming benodigd. Met het zorgvuldig inpassen van de minicamping en bootverhuur (met steiger) is aandacht voor het lint en het landschap wenselijk, waaronder het waarborgen van de zogenaamde doorkijk vanaf de openbare weg naar het open landschap. Om de doorkijk naar het open landschap op J.J. Allanstraat 116 te borgen wordt de minicamping alleen toegestaan in het achtererfgebied als aangegeven in het kavelpaspoort.

Minicamping Op nummer 116 is de mogelijkheid opgenomen een minicamping in te richten. Om te borgen dat de minicamping niet het zicht van het achterliggende landschap ontneemt is de functieaanduiding beperkt tot het erf recht achter het bouwvlak. Dit is hetzelfde vlak waarin in het kavelpaspoort bijgebouwen zijn toegestaan. Hieronder volgt de algemene toelichting op de bestemming gemengd, zoals die op meer plekken in Zaanstad is toegepast.

Kavelpaspoort

Bestemmingsplan kaart:

Alleen op sgd-mc in mincamping mogelijk! Dat is op het ac

htererf van het hoofdgebouw.

Als m

 

 

 

 

 

inicamping qua grootte niet exploitabel!

 

zie Gemeensnte 

Ontwerp bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat met ingang van 2 december 2021 voor een periode van zes weken (dus tot en met 12 januari 2022) ter inzage liggen:

  • Het ontwerp bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan.
  • Het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen in het lint Westzaan aan de J.J. Allanstraat 116, 119-121 en 125 te Westzaan. Kenmerkend aan het plangebied is de traditionele lintbebouwing waarin sprake is van menging van woon- en werkfuncties. Ten noorden van het plangebied bevindt zich het buurthuis aan de J.J. Allanstraat 127, ten westen en oosten de polder Westzaan en ten zuiden de J.J. Allanstraat 114 en de Vaarsloot. De voormalige bebouwing aan de J.J. Allanstraat 116 is reeds gesloopt. De woning aan de J.J. Allanstraat 125 is ook reeds gesloopt, het bijgebouw is blijven staan en dient nu als berging voor het naastgelegen buurthuis aan de J.J. Allanstraat 127.

Het Rijk heeft besloten inwoners uit te kopen in de ‘Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding’ (hierna: de uitkoopregeling). Het Rijk doet dit omdat er eigenaren waren die zich zorgen maakten over de waardevermindering van hun woning, als gevolg van negatieve publiciteit over wonen onder hoogspanningsverbindingen. Mogelijke gezondheidsrisico’s van het wonen onder een hoogspanningsverbinding zijn niet wetenschappelijk aangetoond.

In het lint Westzaan liggen een aantal woningen onder een hoogspanningsverbinding. De gemeente heeft met subsidie van het Rijk de woningen aan de J.J. Allanstraat 116, 119-121 en 125 opgekocht. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het vervallen van de woonbestemming en maakt nieuwe gemengde functies mogelijk die passend zijn onder een hoogspanningsverbinding. De ontwikkelingen van Jongwijs in het monument aan de J.J. Allanstraat 119-121 zijn hier een mooi voorbeeld van.

Gelet op de ligging in cultuurhistorisch waardevol gebied is tijdens het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan veel aandacht besteed aan het borgen van de cultuurhistorische belangen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad maken overeenkomstig artikel 7.19 vierde lid van de Wet milieubeheer bekend dat ter voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Besloten is geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor het (ontwerp)bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan.

Inzage

De bovengenoemde besluiten en bijbehorende stukken liggen ter inzage als pdf-bestanden op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt tevens ter inzage op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u meer informatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult u dan het contactformulier in op www.zaanstad.nl, dan nemen wij contact met u op. 

Besluitnummers

  • Het ontwerp bestemmingsplan heeft het identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3867BP-0201.
  • Het m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft het besluitnummer 2021/13677.

Inloopavond

Vanwege de coronacrisis wordt er geen inloopavond georganiseerd. In plaats daarvan kan op verzoek een mondelinge toelichting op de ter inzage gelegde stukken worden gegeven. Ook wordt eenieder in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Een verzoek of vraag kunt u mailen aan ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken.

  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan moeten gestuurd worden naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een mail sturen naar ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl, dan nemen wij contact met u op.

Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

Zaandam, 1 december 2021
Burgemeester en wethouders van Zaanstad

Weergaven: 46