Vereniging Hart voor Stad vergadering

Datum: 18 januari 2018

Beste leden en belangstellenden,

Aanstaande donderdag 18 januari vindt een raadsdiscussie plaats voor besluitvorming over de plannen die er bestaan om de Westerkoog, Westerwatering en Rooswijk beter te ontsluiten. En daarbij de spoorwegovergang te vervangen. De discussie is gebaseerd op een rapport van Palmbout. Dit rapport zenden wij in bijlage. Veel delen van het rapport zijn gebaseerd op onze eerdere voorstellen. Op verzoek van enkele leden van de gemeenteraad hebben wij onderstaand een groot aantal toelichtingen opgesteld. Deze vindt u onderstaand.

Wij maken u erop attent dat de raadsvergadering openbaar is; u kunt deze dus bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hart voor Stad

Jan van der Wardt voorzitter Will Evers secretaris

Zoals afgesproken hierbij wat opmerkingen.

Wij baseren ons daarbij op het raadsvoorstel/besluitnota en het Palmbout rapport. Het is jammer dat Palmbout niet even met ons overleg heeft gehad. Ook hebben wij niet de indruk dat ze veel met ProRail hebben gesproken. Dat hebben wij op verschillende momenten wel gedaan en de neerslag daarvan geven wij waar nuttig onderstaand ook weer. Ook moet er met een schuin oog naar het rapport van Movares van februari 2017 worden gekeken. Daarin wordt de “basis variant verdiept spoor” al beschreven met daarbij schetsmatige uitwerking van de ovatonde.

Wij sturen in bijlage de schets van ons volledige plan SCHANS dat alles verduidelijkt. Wij hadden ook al met het rapport Movares de opmerking dat slechts een deel van de problematiek werd beschreven. Ook Palmbout gaat hier mank aan. Het is kostbaar en veroorzaakt veel tijdsverlies.

Blz. 6 2 of 4 sporen.

Inderdaad wenst ProRail de mogelijkheid open te houden de baan met twee extra sporen te verbreden.

Blz. 10

3 Pas bij het versmallen van de Provinciale weg ontstaat er beperkt ruimte voor bebouwing. Deze strook is echter smal en de bebouwing is beroerd gelegen tussen weg en spoor.

Het versmallen van de Provincialeweg is inderdaad ons idee. In Wormerveer is deze weg al 2 baans en veel extra verkeer komt er daar vandaan niet bij. Ook zal de aanleg van de aansluiting A8 A9 het doorgaande verkeer vanaf Uitgeest op deze weg aanzienlijk verminderen zodat alleen lokaal verkeer er nog gebruik van zal maken. Opties voor woningbouw worden hierna toegelicht. Zie ook brief aan B&W 2017-07-28 in bijlage.

Blz. 12 Variant 1 verdiept vanaf station Zaandam

Valt dus volledig af!

Blz 14 Variant 2 Minimaal verdiept

Deze variant toont een minimale lengte waarover het spoor verdiept kan worden om toch één knelpunt op te heffen; de spoorwegovergang in de Guisweg. Essentie van dit model is dat tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans het spoor wordt verlaagd en halverwege -ter hoogte van de A8- verdiept ligt. De koppen van de perrons van Zaandijk Zaanse Schans moeten hiervoor gedeeltelijk worden aangepast. Omdat het spoor pas bij de A8 laag is gelegen moet ook de spoorkruising in zuidelijke richting verplaatst worden. Deze spoorkruising komt halverwege Guisweg en Leliestraat te liggen. De Guisweg verliest hiermee voor autoverkeer zijn gestrekte verloop.Voor fietsers en wandelaars zou ter hoogte van de Guisweg dan een tunnel onder het spoor moeten worden voorzien. Om deze aan te sluiten op het fietspad langs de Provinciale weg lijkt een verdiept gelegen kruising van fietsroutes onvermijdelijk.

Dit zou de voorkeur moeten hebben; het komt overeen met onze oorspronkelijke voorstellen. In deze variant wordt de z.g. tapweg vanaf de Verlengde Guisweg naar de Provincialeweg/Ovatonde nieuw aangelegd.

Het onder de spoorbaan ter hoogte van de huidige Guisweg een fietstunnel aanleggen is feitelijk niet nodig. Hier is veel eerder ook al op gestudeerd met als conclusie dat dit een gevaarlijke onderdoorgang wordt. Dit in verband met het feit dat daarmee de noodzaak ontstaat van een ondergrondse fietskruising. Als parallel aan de Tapweg ook een fietspad komt is dat probleem oplosbaar. Dit fietspad sluit aan op het fietspad langszij de Provincialeweg. In alle gevallen zal ook een fietstunnel nodig zijn om het fietsverkeer op de tapweg vrij te houden van het autoverkeer tapweg/ovatonde. Zie verder.

blz. 14 Kruising met verdiepte A8 Verdiept onder de Zaan.

Lange afstand vanaf W van spoorbaan tot in Kalf. Kosten geschat op 1,3 miljard. Onhaalbaar.

Variant 3 Blz. 16 Zaanse Schans verdiept. Kruising met verdiepte A8?

Omdat het spoor pas ten noorden van de A8 hoeft te zakken is deze variant niet van invloed op de toekomstige aanpak van de A8.

In onze gesprekken met ProRail is duidelijk naar voren gekomen dat een verdiept station ongewenst is. Daar waren vele redenen voor; kosten, veiligheid, langdurig verstoring van het treinverkeer. De afstand tussen viaduct A8 en begin van het ondergrondse station is te kort waardoor de helling van de treinbaan al Z. van de A8 zou moeten beginnen.

Blz 18 Variant 4 Twee verdiepte delen Dit model is te beschouwen als een doorgroeimodel. De aanpak ter plaatse van station Zaandijk Zaanse Schans is dezelfde als bij de voorgaande variant. In aanvulling hierop kan echter ook het spoor ter plaatse van de aftakking naar Hoorn worden verdiept.

Verdieping in twee delen geldt ook ingeval voor variant 2 wordt gekozen. (= handhaving van bestaande stations). Wij willen echter in dat geval de spoorbaan vanaf station Zaandam tot station Koog aan de Zaan niet verdiepen maar juist verhogen. Dat schept de mogelijkheid om ook de spoorwegovergang Provincialeweg omhoog te brengen (grote wens van ProRail – dus financiering) en daarbij kan ook Westerwatering aan de V.v. Goghweg worden aangesloten. Verhogen is goedkoper dan verdiepen en bij verdieping zal de doorgaande Mallegatsloot een groot struikelblok blijken. Het verheugt ons overigens dat Palmbout met deze opmerking is gekomen omdat dit de basis legt voor de ontsluiting van Westerwatering.

Blz 36 De kortste spoorverdieping –tussen station Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans- biedt weinig perspectief op gebiedsontwikkeling en is lastig verenigbaar met een ondertunneling van de A8.

De variant 2 samen met de versmalling van de Provinciale weg biedt wel degelijk extra bouwruimte. De Guisweg in Rooswijk wordt doodlopend en kan worden teruggebracht tot een tweebaans weg. Dit biedt daar een aanzienlijke ruimte voor waardevolle woningbouw dicht bij het station. Een grote rij woningtjes aan de Provincialeweg uit de jaren dertig kunnen worden vervangen door moderne bouw – appartementen. Zie bijgaande foto.

Fietsers

Nog even iets over fietsverkeer. Fietsers uit Rooswijk kunnen gebruik maken van de bestaande tunnel Benny Goodmanstraat of eventueel lopend de tunnel onder het station Zaandijk Schans. De eerder genoemde versmalling van de Provincialewrg en het daarbij afnemend autoverkeer maakt passage daarvan door fietsers met stoplichten eenvoudiger. Fietsers vanuit Westerkoog en Westzaan kunnen gebruik maken van het nieuwe fietspad langszij de nieuwe tapweg.

Aansluiting A8 – A9

Gezien de voortgaande discussie hierover zal toch gekeken moeten worden naar alternatieven. We moeten bedenken dat het extra verkeer dat na aanleg van de aansluiting Zaanstad gaat passeren deze niet als eindbestemming heeft maar eerder Amsterdam. Zou een Noordzeekanaal tunnel ter hoogte van pont Nauerna een oplossing zijn?

Ook aandacht voor ons plan Metro. Het sluit aan bij de problematiek Zaan, ontsluiting Westerwatering, upgrade Poelenburg, toegang Zaanse Schans, ontsluiting West Friesland. Daar zouden wij een aparte discussie over kunnen voeren.

Bezoeken: 5