Algemene ledenvergadering WG

Datum: 19 april 2018

Algemene ledenvergadering WG

Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap (de WG) nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 19 april in dorpshuis De Kwaker. De aanvang is 20.00 uur., zie uitnodiging en verslagen voor deze avond       10-Groene boek achter elkaar

De vergadering wordt geopend door waarnemend voorzitter Gerda Steenbergen. Op de agenda staan:

a. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen 2017 van dagelijks bestuur WG, commissie Dorpscontact, commissie

Volksfeesten Koningsdag en Sinterklaas, commissie Bijzondere Activiteiten, commissie Kerstavond in Westzaan, commissie.
4 Mei-herdenking, Westzaans Dameskoor,Historische Vereniging Westzaan, stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt, stichting Historisch Bezit Nico Heermans, stichting Vriendenvan Dorpshuis De Kwaker, stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, Dorpsbus Westzaan, stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan en De Wessaner

b. Financieel verslag 2017

c. Verslag kascommissie

d. Benoemen/herbenoemen leden

e. Benoeming nieuw kascommissielid

f. Ter kennisname: overzicht activiteiten van verenigingen WG en ter kennisname: adressenlijst besturen WG-afdelingen en verenigingsledeng.

g.Rondvraag en sluiting

U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of lid worden van de WG (€ 10,00 per jaar) via 075- 6153 440 of westzaansegemeenschap@upcmail. nl. Website: www.westzaan.nl
Na de pauze komt de heer Brakenhoff met een PowerPointpresentatie. De heer Brakenhoff is actief lid van het Historisch Genootschap/Museum Kennemerland in Beverwijk en kan mooi
vertellen over het Oer-IJ en het ontstaan van Westzaan, Assendelft en Beverwijk. Het Oer-IJ is het open gebied dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam.
Ruim voor de jaartelling begon, was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders en kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn (het Oer-IJ) stroomde hier doorheen en mondde bij Castricum uit in zee.

U bent van harte welkom op deze avond.
Nel Zwikker

Weergaven: 0