DORPSCONTACT WESTZAAN

Datum: 4 november 2019

DORPSCONTACT WESTZAAN

Wij zien u graag de eerstvolgende vergadering op 4 november 2019

notulen november 2019[3131]
__________________________________________________________________________________________

AGENDA

DORPSCONTACT WESTZAAN

__________________________________________________________________________________________

AGENDA

Vergadering 4 november 2019

1. Opening door de voorzitter van de vergadering
2. Welkom aan de sprekers voor deze vergadering
3. Verslag vorige vergadering
4. Mededelingen + ingekomen stukken
5. Obe Veldman vestigingsdirecteur DJI Westzaan/Zaanstad
Obe wil graag wat over de nieuwe ontwikkelingen komen vertellen en daartoe geven wij hem graag de gelegenheid.
6. Sam van Alst komt een presentatie geven over:
“De vitale ontmoetingsplaats: door David Zwietink, Sports2Play”
”De openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten om de gemeenschap,buurtbewoners en passanten uit te dagen en te inspireren om nog meer in beweging te komen. Hierbij denken wij verder dan het plaatsen van onze producten, hierbij kan worden gedacht aan de projectorganisatie en onsactiveringsprogramma: Move2Health.’’
7. Piet Zwikker en Cees Oudkerk komen de laatste nieuwtjes omtrent de
ontwikkelingen met ons delen.
Bent u ook betrokken bij de Westzaanse boeren en wilt u ook dat onze boeren blijven? Zorg dan dat u erbij kunt zijn.
8. Wvttk + Rondvraa
Wij zien u graag terug op maandag 2 decem 2019 in ’t Reght Huys

Dorpscontact
uit de Wessaner

De vergadering van 7 oktober stond in het teken van de Westzaanse boeren. Aanleiding om de boeren spreekruimte te geven, was het onverwachte bezoek van een makelaar aan boer Cees Oudkerk. Deze makelaar zorgde voor de nodige onrust bij de Westzaanse agrariërs omdat hij onaangekondigd de boel aan het opnemen was. Een rare manier van communiceren, zo vond ook de commissie Dorpscontact, die daarop de verga-dering openstelde om gevoelens van onrust en bezorgdheid te delen.
Een eerdere bijeenkomst belegd door de provin-cie waar ideeën voor een andere inrichting van de polder werden gedeeld, zijn de basis voor de onrust. Ook de stikstofberekeningen van het RIVM en de uitspraak over de stikstofnorm zijn volgens de boeren onjuist en niet werkbaar. Een reden om op 16 oktober te protesteren in Den Haag.
Piet Zwikker nam het voortouw de aanwezigen te informeren waarom boeren uit Westzaan zouden moeten verdwijnen. Redenen: de bodemdaling in veenweidegebieden, de stikstofuitspraak en de verbrakking. Uit de analyse van Zwikker blijkt dat deze redenen niet gefundeerd zijn en gemakkelijk weerlegd kunnen worden. Volgens Zwikker moe-ten inzake het stikstofbeleid niet minder maar juist meer boeren in Westzaan komen. Grasland kan 20.000 kilo CO2 per jaar opnemen en onge-veer 5½ miljoen liter zuurstof produceren; dat is meer dan 1 hectare bos. De norm van de hoeveel-heid stikstof die in een Natura 2000 gebied mag neerslaan is in Nederland 0.05 mol, dit is circa 7 gram stikstof per hectare. Het is de laagste waarde van heel Europa. Veel agrarische grond valt onder Natura 2000, dit zijn gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna. Bijna de gehele Westzanerpol-der is een Natura 2000-gebied.
Welke actie was de grote vraag van de boeren. Piet Maas, ex-Westzaner, deelde zijn ervaring over Spijkerboor, waar van een soortgelijke situ-atie sprake is. Hij adviseert met een klein comité, waarin diverse maatschappelijke belangenver-tegenwoordigers zitting hebben, een plan te schrijven hoe Westzaan er in de toekomst uit moet zien. Enkele boeren hebben al een visie geformuleerd vanuit agrarisch oogpunt en zich verenigd in de Positieve Poldergroep Westzaan. Doel is een positieve bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief voor de polder Westzaan. Rina Schenk (VVD, secretaris van o.a. Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvisie en Gebiedsontwikke-ling) geeft aan dat zij met gedeputeerde Esther Rommel (VVD, voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en PAS) contact heeft en haar zal uitnodigen voor een gesprek met de boeren van de Positieve Poldergroep. In de notulen kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Carla van den Puttelaar

Foto Op de onderste rij vooraan vlnr: Mark Flipse, Ingrid van het
Hek, Johan Bax en Jan Rutte. Middelste rij: Cees Oudkerk,
Ton Zwikker, Hennie Bax. Boven: Walter Benecke, zoon Kees
Benecke en Cor Visser.

Bezoeken: 7