Aan leden/afdelingsleden/secretariaten van de Westzaanse Gemeenschap,

Het groene boekje 2021

Ieder jaar wordt de Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap in het voorjaar gehouden.
Maar ook dit voorjaar, evenals vorig jaar, kan het vanwege de coronacrisis niet doorgaan.
De vergadering van 2021 wordt uitgesteld tot het najaar en het bestuur hoopt dat de coronaregels dan zo versoepeld zijn,dat we bijeen kunnen komen op locatie. Zodra een datum bekend is wordt u op de hoogte gebracht.

Als bijlage vindt u het Groene Boek, echter zonder uitnodiging, agenda en verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering in 2019.
In 2020 is de Algemene Ledenvergadering niet gehouden.

Deze stukken worden toegevoegd wanneer u een uitnodiging krijgt voor de nieuwe vastgestelde Algemene Ledenvergadering.
Het Groene Boek omvat de jaarverslagen van de afdelingen 2020, het financieel jaarverslag 2020 en de adressenlijst van de WG.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verslagen dan kunt u die mailen naar: westzaansegemeenschap@upcmail.nl of bestuurwg@westzaan.nl

Met vriendelijke groeten,
N. Zwikker-Buis – secretaris WG

ALGEMENE LEDENVERGADERING WESTZAANSE GEMEENSCHAP   2021
Afdelingen:

Commissie Sinterklaas Commissie Koningsdag Co mmissie Bijzondere Activiteiten Kerstavond in Westzaan 4 mei herdenking Westzaans Dameskoor Dorpscontact Westzaan Stichting Dorpsbus Westzaan Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan De Wessaner Historische Vereniging Westzaan

* Jaarverslagen afdelingen 2020 blz. 2

ONTVANGEN JAARVERSLAGEN 2020. DAGELIJKS BESTUUR

Nieuwjaarsbijeenkomst: Op maandag 6 januari 2020 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Na het openingswoord van voorzitter Jerry Jahn van Dorpscontact, hield Markjan Fraij namens de WG een speech. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar, de Geertje Visser-Schoenprijs, werd uitgereikt aan Aart v ’t Hoff en Wendy Duivenvoorde voor het maken en inspreken van een film over Westzaan. Er waren ca. 80 belangstellenden aanwezig.
Toneelvereniging Herleving sloot af met een komische sketch. De hapjes werden verzorgd door van Zaane partyservice (‘t Tolhuys). Een goed en gezellig verlopen bijeenkomst wat eerder dan gebruikelijk afgebroken werd. (ca. 22.30-23.00 uur) De reden was dat alles opgeruimd diende te zijn voor een herdenkingsdienst de volgende ochtend.

Voorzittersoverleg: In januari 2020 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 15 WG afdelingen en van de ca. 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. De bijeenkomst werd gehouden bij het Zaens Brandweermuseum en begon met een presentatie over brandveiligheid/preventie door Lars Kluft van brandweer Zaanstad. Wat kan je zelf doen aan brandpreventie, heeft ieder rookmelders en/of koolmonoxide-melders in huis? Waar hangen deze? En waarom zitten er drangers op deuren in grote gemeenschappelijke ruimtes, zoals verzorgingstehuizen.
Er wordt veel gevraagd, veel uitgelegd en beantwoord.
Daarna kreeg ieder de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging.

Het jaar 2020 staat in het teken van de COVID-19 crisis. Het coronavirus brak wereldwijd uit en de Rijksoverheid nam maatregels om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, het zorgde ervoor dat ook Nederland een intelligente lockdown kreeg dat inging op 15 maart 2020. Kinderen bleven thuis van school, de horeca ging dicht, theaters, musea, winkels mochten niet open blijven, het vliegverkeer wereldwijd kwam stil te staan, bizar allemaal. Iedereen had te maken met beperkingen in de persoonlijke sfeer, met beperkingen in onze bewegingsvrijheid. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan, vergaderen gingen we online doen, webcams werden aangeschaft. Wie had dat allemaal kunnen bedenken in het begin van 2020?

De Algemene Ledenvergadering die gepland was op 9 april 2020 in Dorpshuis De Kwaker werd eerst uitgesteld (eerste lockdown) tot het najaar maar toen de tweede lockdown inging, kwam het te vervallen.
De afdelingen en verenigingen die lid zijn van de WG hebben eind maart het Groene Boek digitaal ontvangen. Het Groene Boek omvat de jaarverslagen van afdelingen 2019, het financieel jaarverslag 2019 en de adressenlijst van de WG. Tevens als bijlage de contactgegevens van Dorpscontact.
Een ieder kon vragen en /of opmerkingen over de verslagen mailen naar het dagelijks bestuur.

De benoemingen/herbenoemen (2020) blijven staan tot de Algemene Ledenvergadering in 2021.
a. Dagelijks bestuur:Benoemen: Mw. A. de Jong.Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 1 jaar: N. Zwikker-Buis.b. Dameskoor Westzaan:Benoemen: Mw. L. Smit-Thijssen.c. Commissie Volksfeesten, afdeling sinterklaas:Benoemen: Mw.N. Wijnstokd. Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan:Benoemen: Hr. P. Greven.

Het Algemeen Bestuur heeft in november een online vergadering gehouden. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft goedkeuring gevraagd aan het Algemeen Bestuur om de AL vergadering door te schuiven naar 2021.
Akkoord. Wanneer de situatie dan nog zo is overweegt het bestuur de uitdaging aan te gaan en de AL vergadering online te gaan houden.

De website: www.westzaan.nl bevat veel informatie uit en over Westzaan. Dit dankzij de inzet van Fred Eerenberg en Alex van der Hoeden.

Leden van het dagelijks bestuur hebben in december huis aan huis een mooie kerstkaart met tekst bezorgd. Een kaart met diverse foto’s van Westzaanse activiteiten zoals o.a. Winterfair, Koningsdag, De Dag van Westzaan en sneeuwfoto’s van markante gebouwen, verzorgd door de Digitale Beeldbank.Deze geste werd door bewoners op prijs gesteld.Commissie verlichting: werd in oktober opgericht en zij gaan zorg dragen voor de kerstverlichting: het ophangen, het verwijderen en de commissieleden zorgen ervoor dat vervolgens al het materiaal heel en compleet terug komt in de opslag.

Opslag WG materiaal: De Kikker is het gebouwtje naast Dorpshuis De Kwaker wat als opslag dient. Materiaal van de WG o.a. de kerstverlichting ligt hier opgeslagen.
Sylvia Slegers wordt de nieuwe beheerder van het WG materiaal in De Kikker.

Dorpscontact: in oktober is het bestuur, bestaande uit voorzitter Jerry Jahn en secretaris
Ingrid Jahn-v Binsbergen, per direct uit Dorpscontact opgestapt. De reden is bij het dagelijks bestuur bekend. Begin december zijn afgevaardigden van het dagelijks bestuur, Lya v Arem (wijkmanager), Hans Lalk en Ingrid Jahn, op verzoek van laatst genoemde, bijeen geweest om te bespreken of Dorpscontact een vereniging kan worden. Ingrid Jahn wil graag een doorstart maken in Dorpscontact.

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG worden georganiseerd zijn door de coronacrisis niet doorgegaan: 27 april Koningsdag, 4 mei herdenking, De Dag van Westzaan, de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstavond in Westzaan.

Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstavond in Westzaan en de commissie 4 mei herdenking. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact. Leden van het dagelijks bestuur zijn ook aanwezig in de voorbereidingen m.b.t. en op DDvW.

Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau.
Het aantal leden van de WG bedraagt per 31 december 2020: 658 en 32 verenigingen.

Het dagelijks bestuur: Benoemd in AL: Gestart:
Vacant voorzitter.Nel Zwikker-Buis 2005 secretaris – vanaf 2005 Marcel Haarhuis 2010 penningmeester – vanaf 2010 Reinhold Damminga 2018 lid – vanaf 2017 Markjan Fraij 2018 lid – vanaf 2017 Arianne de Jong lid – vanaf 2019

Het dagelijks bestuur heeft dit jaar 7x een dagelijks bestuursvergadering gehad. 4 x een overleg met o.a. Dorpscontact en de commissie feestverlichting.
Er is veel informatie via de mail uitgewisseld tussen de bestuursleden.
Particuliere leden kunnen voor € 10.00 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap en Westzaanse organisaties voor € 15.00.

Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.nl

Nel Zwikker-Buis, secretaris. westzaansegemeenschap@upcmail.nl of bestuurwg@westzaan.nl

DORPSCONTACT WESTZAAN 2020

Januari
Nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de WG.

FebruariPolitiek Tussendebat in de rechtszaal van ’t Reght Huys. Een overvolle Rechtszaal met dubbele rijen belangstellenden en maar liefst veertien politieke partijen die zich presenteerden tijdens het politieke tussendebat. De stemming is opgewonden en gemoedelijk tegelijk. Achter de lange tafel zitten de lokale politici van de diverse partijen.

MaartSamenloop voor Hoop Zaanstad
Ook voor Samenloop voor Hoop Zaanstad is tijd gereserveerd en Leo Adema en Leonoor Willems vertellen met verve over de lustrumeditie die plaatsvindt op 13 en 14 juni in het Veldpark in Zaandam. Samenloop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette in teamverband.

Gastsprekers waren ook de heren Gertjan Jonker, projectleider en Alex Ooijevaar, bodemspecialist van gemeente Zaanstad: zij zijn uitgenodigd om toelichting te geven over hoe de grondsanering gaat verlopen en eventuele vragen te beantwoorden. Bij de te saneren grond is sprake van diffuse bodemverontreiniging en er zit lood verspreid in de grond. Dit is o.a. veroorzaakt door ophoging met bouwpuin en ook de voormalige loodwitindustrie heeft hier een bijdrage aan geleverd. Hier is in maart 2017 tijdens de vergadering van Dorpscontact ook aandacht aan besteed. De verontreiniging bevindt zich in de bovenste grondlaag, maximaal een halve meter diep.

April
Toen was er corona die ons leven binnendrong.Wij hebben als bestuur van Dorpscontact Westzaan besloten de vergadering van 6 april a.s. te annuleren. Wij namen hierin onze verantwoordelijkheid, de maatregelen rondom het corona virus treffen ons allemaal. Wij wachten de situatie rondom het Corona virus eerst nog af of wij nog meer maatregelen moeten gaan nemen.

Mei Vergadering geannuleerd.

Start herinrichting J.J. Allanstraat-Zuideinde waar wij als Dorpscontact veel hebben kunnen inbrengen en gesprekspartner mochten zijn voor de Westzaners zoals de inrichting van de weg/stoepen/de nostalgische
lantaarns met “Kikker” en wat al niet meer. Wethouder Gerard Slegers en Projectleider Dennis Brasser die later opgevolgd werd door Oscar Kramer namen ons zeer serieus. Tevens met diverse bewoners, ook van de Vogelbuurt, hebben wij veel kunnen bespreken dat ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De firma Beentjes, daar heeft Jerry als voorzitter en namens de verkeerscommissie ook regelmatig overleg betreffende de voortgang van de werkzaamheden. Tevens kon iedereen d.m.v. de bouwapp de ontwikkelingen goed zien en werden de bewoners ook op de hoogte gehouden.

JuniVergadering geannuleerd.
5-Jarig Jubileum wat wij helaas niet hebben kunnen vieren.In juni 2020 zijn voorzitter Jerry Jahn en secretaris Ingrid Jahn 5 jaar bestuurslid van de commissieDorpscontact. Geen sinecuur zeker als je beseft dat wij dit geheel vrijwillig doen en wij er “gewoon” ingestapt zijn omdat anders Dorpscontact zou ophouden met bestaan.Dorpscontact is opgericht op 5 januari 1982 met als doel het scheppen, in stand houden en bevorderen van het algemeen welzijn van de bewoners van Westzaan. Toen er sprake was dat Dorpscontact zou ophouden met bestaan mede door afnemende belangstelling van bewoners zorgde Jerry ervoor dat hij samen met Ingrid en op de achtergrond Huib het bestuur mocht vormen. Wouter Veenis en Martin van ’t Veer besloten toen spontaan om ons te ondersteunen. En zo gebeurde het dat op 5 juni 2015 de eerste Dorpscontactvergadering nieuwe stijl plaatsvond. Tevens heeft Dorpscontact in het kader van het 5-jarig jubileum besloten een grootgedeelte van de boomspiegels in de Kerkbuurt in groenadoptie te nemen. Dit alles om de dorpskern kleurrijker en nog mooier te maken.

Juli en Augustus zomerstop

September zaten we in de tweede lockdown waar nog steeds niets mogelijk was. Oktober 2020:
Een korte uitleg hoe wij als bestuur ertoe zijn gekomen om per direct met Dorpscontact te stoppen. Vanaf januari 2020 is er een meningsverschil ontstaan betreffende de door Dorpscontact aangeschafte kerstverlichting.
Deze kerstverlichting is door Dorpscontact via het ventilatiefonds aangekocht voor de Kerkbuurt, de dorpskern van alle Westzaners. Daarover hebben wij diverse vergaderingen gehad met de WG/Sint commissie/technische commissie van ’t Reght Huys.Het Dorpscontact vindt het mooi dat –voor het eerst in de geschiedenis – de dorpskern van de stoplichten tot aan de Weelbrug prachtig was versierd.
De Sint commissie en andere betrokkenen dachten er anders over.Zij vonden dat zij het recht hadden om de kerstverlichting voor de Sintintocht op te eisen en dat zij zouden kunnen bepalen waar de verlichting opgehangen zou worden, de Sintroute vanaf ’t Reght Huys. Met instemming van de WG is dit ook gebeurd voor dit jaar.

Wij voelden ons niet meer gehoord en zeker niet serieus genomen door het bestuur van de WG waardoor samenwerken niet meer mogelijk was. Dit is uiteraard een klein tipje van de sluier die wij voor u oplichten om u zo op de hoogte te brengen van de belangrijkste reden waarom wij tot de stap tot stoppen zijn gekomen.

Het volgend bericht hebben wij aan de belangstellenden van Dorpscontact verzonden Afscheid nemen doet pijn U heeft het vast al meegekregen dat Ingrid Jahn als secretaris en ook Jerry Jahn als voorzitter van Dorpscontact Westzaan hun functie hebben neergelegd. Vijf jaar lang hebben Ingrid en Jerry zich belangeloos ingezet. Met veel liefde kijken ze terug op een mooie tijd en wat zij met de commissie Dorpscontact bereikt hebben. Ook zijn ze dankbaar voor de mooie ervaring en wat ze hebben kunnen betekenen voor de inwoners van Westzaan. De laagdrempeligheid van de maandelijkse vergaderingen zorgde voor veel betrokkenheid van de Westzaners waardoor iedereen zich welkom voelde. De vergaderingen werden steevast gestart met de overheerlijke zelfgemaakte appeltaart en cake van Ingrid. Ook de drankjes en de hapjes na afloop werkte sfeer verhogend en zo ontstonden vaak na afloop van de vergadering nog de meest mooie en uiteenlopende gesprekken. Iets dat zeer gewaardeerd werd door alle aanwezigen. Mede dankzij sponsoren werden de vergaderingen mogelijk gemaakt en hoefde wij niemand ooit om geld te vragen. Met heel veel plezier hebben wij veel kunnen realiseren voor het dorp zoveel wat binnen onze mogelijkheden lag. Wij hopen een goede indruk van onszelf te hebben achtergelaten. Wij willen langs deze weg alle Westzaners bedanken, de vele mensen met wie wij hebben samengewerkt, de vele sprekers en ook de gemeente Zaanstad, onze wijkwethouder Rita Noordzij en onze wijkmanager Lya van Arum die ons altijd met raad en daad heeft bijgestaan en zoals zij zegt dat wij de ogen en de oren van Westzaan zijn. Wij bedanken iedereen voor de enorm leuke tijd waarin er met elkaar van alles is bedacht om het voor de Westzaners zo prettig en zo leuk mogelijk te maken. De diverse commissies zoals Koningsdag, Winterfair, DDvW etc. dit zijn commissies die met grote bevlogenheid zijn gestart en waar wij ook zitting in namen hopelijk kunnen deze na de pandemie weer worden voortgezet. Tevens was Ingrid als afgevaardigde van Dorpscontact gesprekspartner bij de bevlogen bewonersgroep HoogTijd Leefbaar. Er zijn zo veel mensen die veel betekend hebben voor ons en hopelijk wij ook voor hen. Jerry heeft 5 jaar geleden velen weten te overtuigen om Dorpscontact nieuw leven in te blazen. Wij zijn trots op hem wat hij heeft betekend en nog betekent voor de Westzaners middels de Verkeerscommissie.
“Wij voelen ons RIJK” dat wij zoveel mensen hebben mogen ontmoeten, ieder met zijn of haar eigen capaciteiten. Ook onze adviseurs Martin van ’t Veer en Wouter Veenis waren voor ons van grote waarde, als wij iets niet wisten hadden zij altijd en overal wel een antwoordt op. Dat was voor ons als import Westzaner,niet alleen heel erg handig, maar ook zeer belangrijk. Wij hebben dit ook zeer gewaardeerd en dat hebben wij de beide heren ook kenbaar gemaakt. Wij hebben de afgelopen jaren zeer veel geleerd en zijn enorm trots op wat wij hebben mogen neerzetten op onze eigen manier. Er zitten nog een aantal dingen in de pijplijn.
Iets waar Dorpscontact al jaren mee bezig is en wij hopen voor de Westzaners dat we dit gerealiseerd kunnen krijgen. Binnenkort heeft Ingrid hierover nog gesprekken met de betrokken wethouders. Het zou mooi zijn als dit gerealiseerd kan worden.

“Voor ons is dit nu geschiedenis en wij sluiten 2020 af met een GOUDEN RANDJE waar wij vol trots op kunnen terugkijken.”Na veel denken en praten met velen hebben wij, Ingrid en Jerry, de moed gekregen om te gaan zoeken naar mogelijkheden naar een Dorpscontact in een iets andere vorm. Dorpscontact ligt ons zo sterk aan het hart dat het nu toch ook voelt als in de steek laten. En dat blijft ons achtervolgen.
Vele bemoedigende berichten uit alle hoeken van de Westzaanse en Zaanse samenleving en zelfs daarbuiten hebben wij ontvangen.De Westzaners weten ons nog steeds goed te vinden en te bereiken en wij zijn eigenlijk alweer volop bezig om dergelijke zaken opgelost te krijgen.

Maar hoe nu verder?
Wij kijken graag vooruit en hebben besloten dat wij nog wel een periode verder willen, en dan met een sterker Dorpscontact. Daarover gaan wij verder overleggen met de WG, met de gemeente, deskundigen en betrokkenen. Er moeten nog wel een aantal zaken opgelost worden. Dorpscontact is te waardevol om als historie te beschouwen. Dorpscontact kan en zal ook toekomst zijn, de ogen en oren voor alle Westzaners.
Wij doen ons best en zijn inmiddels weer in goed gesprek met de WG.

Verkeerscommissie:
Contactgegevens Verkeerscommissie Westzaan:
Voorzitter Jerry Jahn, e-mailadres: verkeerscommissiewestzaan@gmail.com Kerkbuurt 42, 1551 AE Westzaan, telnr: 075-6153373/06-48504560 Secretaris Susan Kok: susan.kok.email@gmail.com

Herinrichting en de werkzaamheden betreffende Het Weiver en De Middel.
Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de werkzaamheden inmiddels praktisch afgerond. Door de goede contacten te onderhouden met de projectleider Alexander Reddering en de uitvoerder Aannemers en Hoveniersbedrijf Germieco konden dewerkzaamheden ondanks de vele tegenslagen toch uitgevoerd worden. We hebben een mooi wegdek, prachtige stoepen door het hele dorp die voor iedereen toegankelijk zijn, nostalgische lantaarns met een kroosduiker erop, er komen nog nieuwe bomen dus al met wordt het steeds mooier. Het is een heel mooi onderdeel van het lint geworden en de meeste mensen zijn zeer tevreden hoe het straatbeeld veranderd is en nu ook een mooie allure uitstraalt. Het bestuur van de verkeerscommissie is dan ook blij dat het project zo goed als klaar is.

Herinrichting J.J. Allanstraat / Zuideinde/Vogelbuurt
Op 6 mei 2020 is Riolering en Herinrichting bedrijf Gebr. Beentjes GWW aan de werkzaamheden in Westzaan begonnen. Projectleider Dennis Brasser heeft na een korte periode zijn taken overgedragen aan Oscar Kramer die dit subliem heeft opgepakt.De contacten zijn goed en als er iets door de bewoners via Dorpscontact werd aangegeven werd daar ook direct opvolging aan gegeven. Wij kunnen spreken van een goede samenwerking tussen, de Gemeente Zaanstad, en de firma Beentjes, Dorpscontact Westzaan en de Verkeerscommissie. Wij zijn supertrots op het resultaat nu de werkzaamheden voor het grootste gedeelte zijn uitgevoerd. We hebben een mooi wegdek, prachtige stoepen door het hele dorp die voor iedereen toegankelijk zijn, nostalgische lantaarns waar ook nog een kroosduiker opkomt, er komen ook nog nieuwe bomen dus al met al een lintdorp om trots op te zijn.

HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2020

1. InleidingHieronder een weergave van de samenstelling bestuur en de activiteiten die in
2020 hebben plaatsgevonden. Het jaar 2020 was ook voor onze vereniging een grote uitdaging.

2. Bestuur
In het bestuur van de vereniging waren de volgende personen actief:Voorzitter : Ingrid Jahn (mei 2016) Penningmeester : Alex van der Hoeden (augustus 2016) Secretaris : Peter Huisman (januari 2018) Algemeen bestuurslid : Huib Jahn (juli 2016)Algemeen bestuurslid : Bouke Koopman (juli 2016) Algemeen bestuurslid : Arthur Breuring (2019)

De taken in 2020 zijn als volgt verdeeld:Ingrid Jahn, voorzitter:P.R. en alle bijkomende werkzaamheden/bezoeken, verantwoordelijk voor alle activiteiten en voorzitter werkgroepen activiteiten, Fondsenwerving, beheer FB pagina HVW, contacten met gemeente en instanties.Alex van der Hoeden, penningmeester:Financiële/Ledenadministratie, financiële projectorganisatie. webmaster beheer website, diverse werkgroepen voor activiteiten. Peter Huisman, secretaris:Secretariaatswerkzaamheden, ledenadministratie, auteur nieuwsbrief en stukjes voor in De Wessaner, jaarverslag.Coördinatie archiefwerkzaamheden en inrichten technische zoekstructuren, diverse werkgroepen voor activiteiten waar nodig.
Huib Jahn, algemeen bestuurslid:Post verwerking/bezorging, diverse werkgroepen, ondersteuning op alle vlakken waar nodig maar zeker voor de voorzitter.Bouke Koopman, algemeen bestuurslid:
diverse werkgroepenArthur Breuring, algemeen bestuurslid:diverse werkgroepen; Historische wandelingen (in samenwerking met Fred Eerenberg),

Vrijwilligers die zich hebben willen inzetten voor de “In Memoriam” lichtjesavond 2020 georganiseerd door de Historische Vereniging Westzaan, dit kon helaas ook niet doorgaan.
Het zijn er velen. Zonder hen zijn activiteiten zoals “de Lichtjesavond” onmogelijk. Een werkgroep met min of meer permanent karakter heeft zich in de eerste maanden van 2020 nog kunnen inzetten voor de ordening van de archieven.
Het bestuur zegt hen bij dezen hartelijk dank voor de inzet.

Westzaanse Digitale beeldbank: Het beeldmateriaal is ge-analyseert en het fysieke materiaal is teruggebracht om onder te brengen in onze archieven. Zij hebben dit nu ook ondergebracht in het digitale beeldarchief.
Gedurende 2020 zou de samenwerking worden gecontinueerd helaas hebben wij door alle maatregelen dit ook niet met elkaar kunnen oppakken.

 Ledenaantal
Gedurende het jaar 2020 is het schonen van de ledendatabase voortgezet. De indruk is dat het bestand nu vrijwel up-to-date is. Het ledenaantal per december 2020 kan worden vastgesteld op 247 leden.
Mutaties waren er door de komst van nieuwe leden, maar ook door opzeggingen van verschillende aard en soms door het verdrietige feit dat leden wegvielen.

 Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in algemene zin een aantal keren. Verdere vergaderingen waren van projectmatige aard gericht op de uitvoering van de activiteiten. Het werd al vrij snel helder dat er weinig door kon gaan.
Naast de standaard zaken die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen waren:- huisvesting archief HVW- Zaanse Erfgoed marktdag- de dag van Westzaan- Zaanse geschiedenisquiz- Rabobank ClubSupport- De ledenvergadering/najaarslezing- Lichtjesavond/ In memorialavond en verder de voorkomende onderwerpen

 De Ledenvergadering/Najaar lezingDoor alle Corona maatregelen zijn praktisch alle activiteiten stil komen te liggen en kon er dit jaar geen vergadering voor de leden georganiseerd worden. Wij hopen dat we spoedig elkaar weer kunnen gaan ontmoeten.

 P.R De Historische vereniging heeft zich waar mogelijk gepresenteerd. Vrijwel maandelijks is over de activiteiten gepubliceerd in het dorpsblad “De Wessaner”.
De nieuwsbrief is uitgegeven wanneer er nieuws was. Het bestuur realiseert zich dat de continuïteit hiervan een aandachtspunt is. Geconstateerd moet worden dat er, ondanks de intensieve archiefwerkzaamheden, nog te weinig structuur is om een historische inhoudelijke nieuwsbrief uit te geven in een vaste frequentie.

. Onze voorzitter heeft meegewerkt aan het filmpje voor Jongwijs
Doordat Ingrid die al enige weken met Corona aan huis gekluisterd zat en dus ook niet kon deelnemen aan de eerste ontmoeting bij de monumentale panden aan de J.J. Allanstraat 119 -121. Dit alles om Jongwijs en degene die hieraan mee gaan werken om dit succesverhaal groot en bekend te maken.
Hierdoor heeft visionair Simon Douw met zijn filmploeg besloten naar Ingrid toe te gaan zodat zij toch een stukje aan het verhaal kon toevoegen vanuit de geschiedeniskant bekeken.

.Schenkingen
Naast individuele kleine stukken zijn in 2020 enkele persoonlijke archieven overgedragen aan de HVW..Website/Facebookpagina
De website is door onze webmasters Alex van der Hoeden, Fred Eerenberg en Webbeheerder up to date gehouden onder het toeziend oog van de voorzitter. Er komen veel positieve reacties. De facebookpagina heeft vele volgers en wordt onderhouden en up-to-date gehouden door Ingrid Jahn!Het meest recente nieuws is vaak als eerste op de facebookpagina te zien. Doe mee en geef de pagina van de Historische Vereniging Westzaan een Like!

Nieuwsbrieven. Is al benoemd onder PR.
. De verenigingsactiviteiten,Historische wandeling op 23 februari 2020
Er werd door 1 van onze nieuwe gidsen Arthur Breuring i.s.m. de voorzitter deze wandeling voorgegaan. Het was dit keer een rondleiding in de Kerkbuurt. De rondleiding was een groot succes. Het gaf ook de rondleiders weer een goed beeld wat voor mooi verhaal ons dorp in zich heeft. Verdere ontwikkeling en continuïteit van de wandelingen zijn dan ook zeker een mooi doel. De wandeling van Kerkbuurt tot Relkepad werd uitgebreid met een bezoek aan de Grote Kerk waar Peter Huisman een mooie presentatie gaf over de geschiedenis van “De
Grote Kerk” Daarna werd er door ons bestuurslid Arthur Breuring een uitleg gegeven over het ontstaan en het interieur van ’t Reght Huys. Ter ere van zijn verjaardag heeft een bestuurslid vanuit de Historische vereniging Amsterdam zijn familie “een grote groep van 25 personen” verrast om hen ons mooie Westzaan te laten zien.

De afsluiting vond plaats in Hotel-restaurant “De Prins” waarbij Arthur en Ingrid nog heerlijk onder het genot van een drankje hebben nagepraat met alle aanwezigen.

De grote Zaanse GeschiedenisquizHieraan hebben deelgenomen: Fred Eerenberg, Danielle Koopman, Bouke Koopman, Huib Jahn, Ingrid Jahn. Ook dit was dit jaar heel anders geregeld. Het Zaantheater heeft alle voorstellingen de komende 3 weken afgelast, maar de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz mag maandag 5 oktober wel doorgaan!! Alleen zonder publiek. De teams en het publiek konden de quiz wel live volgen. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk
gaat. Wat betekende dit voor de teams: Per team komt alleen de afgevaardigde naar het Zaantheater die gekozen is om het team te vertegenwoordigen. In ons geval was dit Bouke Koopman die de honneurs waarnam voor het hele team. Geen feedback, geen overleg was mogelijk. Dus een pittige taak voor hem. Wel was er al veel voorwerk gedaan d.m.v. een boekwerk aan vragen en opdrachten die wij als team vooraf al moesten
inleveren alles in het opperste “geheim”. Het meeste werk is hierin verricht door Bouke, Danielle en Fred. Het was een leuke nieuwe ervaring maar wij hopen dat het in 2021 weer op de normale manier kan plaatsvinden zodat je ook met elkaar kunt overleggen. Wij hebben de Poedelprijs gewonnen wat toch evengoed leuk was!

Lichtjesavond/Memorialavond
Deze mooie avond kon ook geen doorgang vinden door de Corona maatregelen terwijl wij zoveel aanvragen hebben gehad juist in deze tijd dat vele mensen hun naasten aan dit nare virus hebben verloren. Wij hopen echt dat we het aankomende jaar de “In Memorial” lichtjesavond weer mogen organiseren.

Afscheid van onze secretaris Peter Huisman
Per 31 december 2020 heeft Peter Huisman afscheid genomen van onze vereniging. Peter vertrekt met zijn Hilly naar het oosten van het land. Wij als bestuur zijn dankbaar wat Peter de afgelopen drie jaar voor onze vereniging heeft kunnen betekenen. Hij was de trekker voor de werkzaamheden in het stadsarchief. Samen met het team werden wekelijks alle stukken die wij hebben mogen ontvangen, benoemd en geredigeerd en ingebracht in het computersysteem van het gemeentelijk archief. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk overgenomen door ons bestuurslid Arthur Breuring die het net zo goed als Peter gaat doen. Wij wensen Peter en Hilly een hele mooie toekomst toe met heel veel woongenot. Op een gepaste manier heeft Ingrid, Peter een afscheidscadeau overhandigd om op een ander tijdstip met het bestuur Peter en Hilly te gaan bezoeken in hun nieuwe omgeving om het afscheidsfeestje alsnog te vieren. Namens het bestuur heel veel dank.Na een oproep in december 2020 heeft een nieuwe secretaris zich aangemeld. Wij komen hier spoedig op terug.

 De plannen voor 2021
Dit jaar gaan wij als alles meezit het tweejaarlijkse “Voorjaarsuitje” weer organiseren. Mogelijk wordt het voor 2021 een “Zomeruitje” of zelfs misschien een “Najaarsuitje”. Hoe we dit willen en kunnen gaan doen zal nog de nodige hoofdbrekens van het bestuur vergen. Alles moet wel veilig voor iedereen georganiseerd kunnen worden.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Westzaan, bestuursvergadering 25 februari 2020.
Voorzitter Ingrid Jahn- van Binsbergen

STICHTING WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 2020

Activiteiten hebben dit jaar om begrijpelijke reden niet plaatsgevonden. Evenals een verzoek van Peter Huisman om een oriënterend gesprek met de Historische Vereniging omtrent een soort samenwerkingsverband. Heb inmiddels begrepen dat Peter ver buiten de Zaanstreek is gaan wonen.
Maar dat deze afspraak met de Historische Vereniging hiermee niet is komen te vervallen. Het wachten hiervoor is voorlopig tot na de coronaperiode als het Westzaans verenigingsleven weer volop draait.

M. Roos (voorzitter)

STICHTING EXPLOITATIE DORPSHUIS DE KWAKER 2020

Dit jaar begon zoals vele jaren met een Snertdag. De eerste zaterdag een nieuwjaarsreceptie voor onze huurders, vrijwilligers en bestuur. Gezellig als altijd met live muziek, een hapje en drankje en snert, veel snert. Plannen om de vrijgekomen ruimte van de peuterspeelzaal een grondige opknapbeurt te geven. Een aantal gegadigden voor de huur van de ruimte dienden zich aan. Een overeenkomst met sportschool eigenaar Maya Stoffer van sportschool “Fitcircuit” werd ondertekend en de klusploeg startte de renovatie met een nieuw toilet, schilderwerk en raambekleding.
Kort daarna kwamen de eerste signalen van een aankomende pandemie en de opgelegde beperkingen vanuit de gemeente en de regering.
Peter nam de taak op zich voor het vertalen naar instructie voor het dorpshuis. Ontsmetten, afstand houden en een maximum aantal personen. Ook onze huurders namen maatregelen.
Het werd duidelijk dat steeds meer clubs moesten afhaken en het dorpshuis werd stiller en stiller met uiteindelijk sluiting.
Daar stopte onze corebusiness “het bevorderen van sociale activiteiten voor de bewoners van Westzaan en omstreken”. Mensen die zich eenzaam voelen een kans geven om anderen te ontmoeten werd nagenoeg afgebroken.

Voorraden waarvan de houdbaarheidsdatum dreigde te verlopen konden, door een tip van Jeroen, tegen inkoopsprijs nog geleverd worden aan dorpsgenoten.
Het bestuur heeft dit verslagjaar viermaal kunnen vergaderen. Tweemaal regulier, eenmaal digitaal en eenmaal op ruim anderhalve meter in de grote zaal.
Helaas een verloren jaar voor het dorpshuis. We gaan ervan uit dat 2021 beter gaat worden en dat we weer iets mogen gaan betekenen voor het verenigingsleven, de Westzaners, maar ook de mensen buiten Westzaan die regelmatig de Kwaker bezochten.
Voor het ordenen van de financiën is gebruik gemaakt van de Gemeentelijke en Rijksregelingen m.b.t. tot de invulling van bijdragen in de tekorten als gevolg van Covid-19. Dankzij deze bijdrage hebben we het jaar 2020 met een gering positief resultaat af kunnen sluiten.

Henk de Gelder.

HET 6E JAAR VAN DE STICHTING DORPSBUS WESTZAAN 2020

NA DE START IN MEI 2015 KUNNEN WE NU TERUG KIJKEN OP 5 JAAR, DAT DE DORPSBUS VOOR DE WESTZANERS DOOR WESTZAAN EN OMGEVING HEEFT GEREDEN.

Het jaar 2020 beloofde een goed lopend jaar te worden maar helaas, niemand kon tevoren zien dat het een bizar jaar zou worden, ongekend in onze historie. Een desastreus jaar doordat in maart alles werd verstoord door het uitbreken van de COVID-19 pandemie.

Per 1 januari was de samenwerking met het SWT beëindigd en is er met de Gemeente Zaanstad, naar tevredenheid, een financiële regeling getroffen voor het exploitatietekort van 2020. Daarbij hoort bovenal de dank aan de sponsoren die met hun logo’s de bus sieren en onze stichting in staat stelt Westzaan deze voorziening te bieden.

Per 1 mei konden we als aanspreekpunt onze nieuwe coördinator Huub Jahn welkom heten, omdat we van Paul Beke afscheid moesten nemen wegens verhuizing naar Limburg. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en zijn afscheid hebben we op bescheiden, Corona wijze, gehouden.

Huub heeft nog weinig activiteiten kunnen ontplooien. Ons streven om in 2020 de duizendste passagier te vervoeren is dus niet vervuld.

Het gevolg is dat er de rest van 2020 nagenoeg geen Dorpsbus heeft gereden. In 2020 225 passagiers tegen 964 in 2019.

De door de regering opgelegde lockdown zorgde voor een totaal veranderend beeld in steden en dorpen. Lege winkelstraten en lege markten en de voorzichtigheid bij de mensen.
Ouderen, met name, zijn kwetsbaar en bevattelijk voor besmetting met het virus. Voor de bus betekende dit dat er, naast de verplichte stopzetting, nagenoeg geen passagiers meer waren. Ook bij de chauffeurs was er een grote gereserveerdheid.
Voor passagiers en chauffeurs was het verplicht om mondkapjes te dragen, bij instappen handen desinfecteren, 1,5 m afstand houden en maximale deelname van 3 personen.
Hiertoe is de bus aangepast door afzetting van een aantal zitplaatsen. De stoel voor de Bestuurder is afgeschermd. Voor de bus was geen emplooi door het stopzetten van allerlei activiteiten o.a. in het Dorpshuis De Kwaker, in Lambert Melisz, De Zonnebloem alsmede Bingo bijeenkomsten en sluiting van o.a. kappers etc. Een kleine verruiming per 1 november gaf weinig soelaas voor de Groene Koets.

Dankzij de medewerking van de sponsoren en bijdragen is ook in 2020 de bus blijven rijden van Zuid naar Noord en vice versa voor € 2,- is draagkrachtig voor een ieder.
Binnen de Zaanstreek is het tarief vice versa € 4,-
Tot slot gaat onze dank uit naar allen die eraan hebben bijgedragen om deze voorziening ook in 2020 voor Westzaan te behouden.
Ons nummer 06-13445600 staat op de bus en in De Wessaner, bij de belangrijke adressen.

DE WESSANER 2020

Zoals voor alles en iedereen was ook voor De Wessaner het afgelopen jaar anders.
Normaal gesproken worden er veel aankondigingen van gebeurtenissen en festiviteiten vermeld en ook wordt er vaak teruggekeken op dat soort dingen, maar nu moest het blad gevuld worden met allerlei ander nieuws. Het is de redactie prima gelukt om 11 Wessaners te vullen met gevarieerde, interessante en leuke artikelen.

Het begon in januari met nieuws over de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Reghthuys, met o.a. de uitreiking van de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het jaar.
Februari: op de voorpagina een aankondiging over opruimactie zwerfvuil. Archief Historisch Vereniging in beeld. Terugblik op de Winterfair.
Maart: 75 jaar vrijheid. Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis. Verder veel aankondigingen van festiviteiten die allemaal gecanceld zijn helaas.
April: op de voorpagina: Westzaan in coronatijd. Verder Werk in uitvoering in Westzaan. Veel mededelingen van dingen die opgeschort of afgelast zijn i.v.m. corona.
Mei: Jongwijs: nieuwe plannen voor voormalige bakkerij De Tarweakker. Roda blijft papier en karton inzamelen.
Juni: Westzaan heeft er een molen bij. Fit blijven in coronatijd.
Augustus: Blij met speeltuin ’t Kluffie in coronatijd. Koffieuurtje bij Lambert Melisz. Vergaderingen Dorpscontact weer van start.
September: Westzaan wordt steeds mooier. Buitengewone expositie bij Galerie Staphorsius.
Oktober: Sinterklaas bezoekt Westzaan op 14 november . Sponsor een AED en red levens. Tijd voor oliebollen. November: Gortspeldenregen in Het Prinsenhof. Iets positiefs vanuit De Kwaker. Enorme ledengroei TV Westzaan.
December: 2020 was een bijzonder jaar. De Groene Koets rijdt weer. In januari 2021 geen Nieuwjaarsbijeenkomst.

Dankzij onze adverteerders is de financiële situatie van De Wessaner gezond. Wij blijven u via De Wessaner op de hoogte houden van het wel en wee in Westzaan en hopen wat het virus betreft op een gunstige ontwikkeling in 2021.

Jeannet Vollenga.

4 MEI HERDENKING 2020

Een andere herdenking dan gebruikelijk.

We hadden voor dit jaar grootse plannen om 75-jaar Bevrijding te vieren, maar helaas bracht Corona roet in het eten. Ook de 4-mei herdenking mocht niet door gaan. Wel hadden we zo veel mogelijk mensen gevraagd op 4 mei de vlag half stok en op 5 mei voluit op te hangen. Daar is gelukkig veel gehoor aan gegeven.
Als 4 en 5-mei comité waren we ruim van te voren begonnen met de voorbereidingen van een Vrijheidsmaaltijd op 5 mei met een expositie met het thema vrijheid en beeldmateriaal uit de oorlogsperiode in de Kwaker, wetende hoeveel tijd het 5 jaar geleden in beslag heeft genomen.
We hebben contact gehad met zowel cbs Wij-land als met de beide Kroosduikerscholen. Het is mooi om te zien dat de scholen hun lesprogramma aanpassen op het begrip In Vrijheid leven. Tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Steeds meer jongeren willen mee werken aan de herdenkingen, en dit jaar het 75-jarig bevrijdingsfeest. Myrthe Westrik zou met een medestudent filmopnames maken van interviews met Westzaners die de oorlog hebben mee gemaakt. Helaas kon ook dit niet door gaan.

We weten nog niet hoe 2021 er uit gaat zien wat betreft de jaarlijkse herdenking. Het zou mooi zijn als alles weer normaal zou zijn, zodat we in Vrijheid mogen herdenken.

Gerda Steenbergen
4-5 mei commissie Westzaan

WESTZAANS DAMESKOOR 2020

Het Dameskoor heeft in 2020 tot 11 maart nog kunnen repeteren en daarna was het over. Vergaderen proberen we iedere 4-6 weken te doen via de webcam en we hopen dat we in september
2021 toch weer kunnen zingen. We hebben de Kwaker opgezegd en hebben contact met de Zuidervermaning, Deze betalen we alleen als er gezongen wordt. We kunnen dan ook veel ruimer uit elkaar zitten, meer is er niet te vermelden.

Hartelijke groeten, dameskoor.

 

 

 

 

 

1

 

Weergaven: 38