Dorpscontact Maandag 7 november in Het ReghtHuys

Datum: 7 november 2022

Data vergaderingen 2022: De vergadering van Vereniging Dorpscontact Westzaan is op 7 november. Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur.’t Reght Huysde WeeskamerKerkbuurt 35 – Westzaan

De daarop volgende vergadering is op 12 december a.s. en zal plaatstvinden in het Justitieel Complex Zaanstad.
Hiervoor dient u zich apart aan te melden in verband met de beveiliging!

Tijdens de vergadering van DorpsContact op 12 december 2022 is DV&O aanwezig om te vertellen wat DV&O doet en wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de nieuwbouw.

Westzaan, 075-6153 348 of 06-17171793. E-mail:dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Vergadering Vereniging Dorpscontact Westzaan (DC)
Locatie: ’t Reght Huys Westzaan
Datum: 3 oktober 2022, 20.00- 22.00 uur.
Aanwezig: voorzitter Jerry Jahn, secretaris Ingrid Jahn, Susan Kok, en 21 belangstellenden. Notulist Carla van den Puttelaar
Afwezig: Hans Lalk, Annette de Ridder
—————————————————————-Agenda voor DC vergadering 7 november 2022 thumbnail of notulen oktober 2022
1+3 Opening vergadering
Jerry opent de vergadering en verwelkomt de sprekers van deze avond: Erik Boogaard,
Iris Vogt, Remco Suk en collega Paul en Jordi Visser. Tevens wordt agendapunt 8
gewisseld met punt 7 omdat Jordi Visser nog aan het werk moet
2 Notulen
De notulen van 5 september worden goedgekeurd, met de opmerking dat bij punt 8 in
het verslag wordt vermeld dat genoemde bekeuringen zijn uitgedeeld in de Kerkbuurt.
4 Mededelingen en ingekomen stukken
Secretaris Ingrid Jahn Ingrid deelt mee dat:
– Naar aanleiding van de schouw in de Vogelbuurt in september er contact is geweest
met de teamleider groen en water inzake de overlopende waterputten. Meldingen
hierover zijn niet bij hem terecht gekomen. Hij gaat er nu actief mee aan de slag en het
eerst volgende moment dat dit op de planning staat, worden deze putten meegenomen.
– 11 oktober vindt er een schouw plaats in de Burgemeester buurt waar enkele bewoners
en wijkmanager Freek in meelopen.
– Wijkmanager Freek is nog tot 1 november in zijn functie. Over opvolging is nog niets
bekend.
– Ingrid maakt melding dat op maandagavond 31 oktober nog 2 plekjes zijn voor het
bezoek aan het Justitieel complex Zaanstad. Direct meldt zich nog 1 deelnemer wat
betekend dat er nog 1 plek is.
– Ingrid herinnert de aanwezigen eraan dat de laatste vergadering van DC 2022 ook in
het Justitiële Complex plaatsvindt en dat deelnemers zich van te voren moeten
aanmelden. Het maximaal toegestane bezoekers is 35 inclusief bestuur.
5 Gastspreker Erik Boogaard
Erik Boogaard is uitgenodigd om toelichting te geven over de nieuwe locatie van de WijLandschool. Erik is hoofd afdeling huisvesting bij Agora. Deze afdeling beheert de
onderwijsgebouwen van Agora. Hierbij gaat het om onderhoud, verbouwingen en
nieuwbouw. Ook is er een kleine onderhoudsdienst voor gebouw gerelateerde storingen
en onderhoud. De besturen van Agora en Zaan Primair hebben in samenspraak met de
gemeente een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van de basisscholen in
Westzaan: de zuidelijke locatie van De Kroosduiker (Zaan Primair) wordt opgeheven en
na een verbouwing in gebruik genomen door Wij-Land van Agora.
Na de zomervakantie 2022 gaan de diverse verhuizingen plaatsvinden. De Kroosduiker
Zuid gaat samen met Noord. Dan is er voor De Kroosduiker één locatie. In de periode
daarna wordt de zuidelijke locatie verbouwd, waarna de school Wij-Land zich op de
Roerdompstraat 41 gaat vestigen. Wij-land is op dit moment gevestigd in een gebouw
dat niet meer voldoet aan de huisvestingseisen. Uitbreiding is op de huidige locatie niet
mogelijk en daarom is een nieuwe locatie nodig. De huidige locatie van Wij-land zal na de
verhuizing worden gesloten.
Voordat het echter zover is, moeten nog de nodige keuzes worden gemaakt. Momenteel
zit het projectteam in de fase van onderzoek en het selecteren van de architect. Zodra er
een schetsontwerp is, wordt dit gedeeld met de klankbordgroep waarna een
bewonersavond wordt ingepland. Doelstelling is voor de zomer van 2024 het
schoolgebouw te hebben gerenoveerd en voorzien van een extra etage.
Omwonende geven aan dat de communicatie beter zou kunnen. Zo wordt momenteel het
pand bewoond via antikraak huisvesting en is er een onderzoek geweest naar de
vleermuis populatie zonder dat buurtbewoners geïnformeerd zijn. Ook is er onvrede over
de huidige parkeersituatie. De heer Boogaard geeft aan dit door te zullen spelen naar de
betrokken partijen.
6 Gastspreker Iris Vogt
Iris Vogt is heel blij met de uitnodiging van DC en wist als Klimaatburgemeester iedereen
te boeien met haar verhaal over hoe zij er toegekomen is deze rol vrijwillig te vervullen.
Na een oproep op internet voor een klimaatburgemeester besloot Iris te reageren en
werd daarmee de eerste klimaatburgemeester van Zaandam. Een echte invulling van
haar takenpakket is er niet, maar doel is anderen te inspireren stappen of stapjes te
zitten op weg naar een beter klimaat. Juist die niet exacte invulling maakt het volgens
Iris mogelijk datgene te doen dat dicht bij jezelf ligt en er daardoor vanuit verschillende
invalshoeken wordt gewerkt aan zaken die bijdragen aan betere klimaatbeheersing.
Nadat iris diverse dingen gepost had op social media werd ze benaderd door
klimaatcoaches, iets waarvan ze niet wist dat het bestond. Zij geven diverse workshops
aan burgers en Iris besloot er een aantal te volgen om haar kennis te verbreden.
Gemeentes hebben hoge ambities als het gaat om een duurzame wereld, maar pr budget
is er niet. Wel wordt een digitale klimaatnieuwsbrief uitgegeven, zegt Iris.
Als klimaatburgemeester wil Iris anderen inspireren een individuele bijdrage te leveren,
ook al is die kleinschalig. Er kunnen ook meerdere klimaatburgemeesters binnen 1
gemeente zijn. Zo is Tamara Meerhoff ook benoemd. Het verhaal over haar opa Louis
Gerard Le Roy maakt duidelijk hoe diep geworteld het idealisme zit om de natuur de
ruimte te geven die het verdient. Louis Gerard Le Roy stond bekend als de wilde tuinman
van Heerenveen, zijn filosofie over natuurlijke tuinen waarin de natuur wordt
ingeschakeld i.p.v. uitgeschakeld was voor die tijd baanbrekend. Zo was hij de
initiatiefnemer om bouwpuin te laten storten op een landje waarbij de natuur zijn gang
kon gaan, wat resulteerde dat dieren gingen nestelen in het bouwpuin en de natuur zijn
kans greep en het puin overwoekerde. Nu 60 jaar later wordt dit de Ecokathedraal
genoemd. Iris voelt zich begeistert door waar haar opa in geloofde en roept iedereen op
tegels in zijn tuin eruit te halen en te stapelen zodat je niveauverschillen krijgt en de
natuur vervolgens zijn gang laat gaan. Op de vraag of een klimaatburgemeester ook kijkt
naar de omgeving antwoord Iris dat dat nooit autonoom gebeurd en dat Jolanda
Hogendoorn van Groen Zaans daarvoor de verbindende schakel is. Jerry nodigt Iris uit
een keer te komen praten met de boeren.
7 Jordi Visser
Senior jeugd boa Jordi Visser komt zich even voorstellen. Ondanks dat zijn roots in
Rotterdam liggen, is Jordi al 12 jaar als jeugd boa actief binnen de gemeente Zaanstad.
Jordi legt uit dat jeugd boa’s specifiek worden opgeleid om met jongeren te
communiceren. Uiterlijk is er aan het tenue geen verschil te zien t.o.v. andere boa’s.
Vanuit de zaal worden diverse vragen gesteld aan Jordi. Hij geeft aan dat een
telefonische melding via de politie het snelst werkt. Meldingen die per mail worden
ingediend, komen terecht bij het sociaal wijkteam. Volgens een aanwezige is het
optreden van de Boa’s niet doeltreffend en gaat er geen preventieve werking vanuit.
Jordi beaamt dat er meldingsgericht gewerkt wordt en dat door andere prioriteiten er
geen tijd is voor een preventieve werking. Door dezelfde bewoner wordt aangegeven dat
er nu een milde jeugdgroep is die (te) hard wordt aangepakt. Een andere bewoner geeft
aan dat ouders nog altijd verantwoordelijk zijn en dat we als buren elkaar wellicht
moeten aanspreken op het gedrag van de kinderen.
8 Vervoersregio Amsterdam
Senior projectleider infrastructuur Remco Suk en zijn collega Paul van Vervoersregio
Amsterdam vervangen deze avond Annemarie Merckx die eigenlijk op de agenda stond.
Beide heren zijn uitgenodigd om toelichting te geven over het project Guisweg. Een
duidelijke en visuele powerpoint presentatie laat zien welke oplossingen er zijn bedacht
om de spoorwegovergang veiliger te maken. Dat zij niet over 1 nacht ijs gaan wordt
duidelijk want de Guisweg zit nog in de studie- en onderzoeksfase. De uitvoering en
afronding van deze complexe studie kan rustig nog 4 tot 10 jaar duren, zegt Remco. De
bedoeling is de planstudie die gestart is in 2019 in 2023 wordt afgerond. In 2024 zou dan
de stikstofprocedure opgestart kunnen worden en daarna de aanbesteding. Een verdiept
spoor heeft lange tijd de voorkeur gehad, maar is prijstechnisch niet realistisch. Een fiets
en autotunnel heeft nu de voorkeur, deze moeten echter op twee verschillende plekken
gerealiseerd worden i.v.m. de omgevingsruimte. De fietstunnel staat geland bij de
Guisweg en de autotunnel wordt verderop gerealiseerd parallel aan de A8. Bij het
realiseren van de fietstunnel is de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers nog een
aandachtspunt. Bij de realisatie van dit project is ook gekeken naar de effecten voor
Westzaan, de N8 en de N515. Deze gegevens zijn doorberekend tot 2040. Uit de huidige
studie blijkt dat de N515 35% rustiger wordt en de A8 15% drukker. Verwachting is dat
ook de drukte op de provinciale weg zal afnemen. In de fasering wordt eerst de nieuwe
weg gemaakt en worden nieuwe op- en afritten naar en van de A8 gerealiseerd. Dit werk
zal zoveel mogelijk in de weekenden worden uitgevoerd. Woensdagavond 5 oktober 2022
is er nog een inloopavond op de Parklaan 1 in Zaandijk en ook op 22 november, zo meldt
Remco. Eind 2002 moeten alle inspraken zijn verwerkt in een rapportage. Omdat er nog
veel factoren verder uitgewerkt moeten worden kan de schop op zijn vroegst in 2025 in
de grond. Op guisweg.zaanstad.nl vindt u meer informatie en tekeningen.
9 Dorpscontact en Zaens Brandweermuseum
Ingrid meldt dat op de Dag van Westzaan de brandweermannen met Huib hebben
gesproken over de Winterfair en met het verzoek zijn gekomen dit samen te organiseren.
Nadat Huib Ingrid heeft overgehaald is nu besloten op 17 december een Westzaanse
Kerstmarkt te organiseren. Het woord Winterfair wordt niet gebruikt omdat hierbij allerlei
randvoorwaarden horen. Dit betekent dat er alleen een markt komt en niet meer van
alles er omheen.
10 Wvttk + Rondvraag
– Ingrid vraagt hoe de Nieuwsbrief van DC wordt ontvangen. Aanwezigen geven aan blij
te zijn met de nieuwsupdate.
– Paul wil weten welke punten van de schouw nu worden aangepakt. Wijkmanager Freek
geeft aan dat er geen verslag is gemaakt van de schouw en dat iedere verantwoordelijke
zijn eigen actiepunten heeft meegenomen. Freek belooft de betrokken ambtenaren te
vragen naar een update.
– Freek neemt het woord en vertelt dat hij per 1 november niet langer wijkmanager is
van Westzaan. Hij hoopt dat hij voor die tijd kan melden wie de nieuwe wijkmanager is,
maar dat er ook een scenario bestaat dat er geen directe opvolging is. Hij belooft voor
een goede overdracht te zorgen. Freek wordt door DC en aanwezigen bedankt voor zijn
inzet.
11 Sluiting vergadering
Jerry bedankt de gastsprekers en aanwezigen en nodigt allen uit voor een hapje en een
drankje en om nog wat na te praten met elkaar. De volgende vergadering vindt plaats op
maandag 7 november 2022 in “de Weeskamer” van ’t Reght Huys.

 

 

Weergaven: 12