Wethouder Wessel Breunesse: ‘Polder Westzaan is een prachtig gebied

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Polder Westzaan is een prachtig gebied dat een belangrijk deel van de geschiedenis van de Zaanstreek laat zien. Tegelijkertijd heeft het gebied te maken met een aantal stevige uitdagingen, zoals het tegengaan van CO2-uitstoot, bodemdaling, stikstof en afnemende biodiversiteit. Een gezamenlijke toekomstvisie voor het gebied biedt kansen voor de natuur, voor de opvang van klimaatveranderingen, voor recreatie en voor de agrarische bedrijfsontwikkelingen.’Gedeputeerde Esther Rommel: ‘Wij vinden de Polder Westzaan heel belangrijk. We hebben hier te maken met Europese topnatuur. Polder Westzaan herbergt een bijzondere erfenis, namelijk brak laagveen. Het is onze plicht deze bijzondere natuur te behouden en te versterken. Dat kunnen we echter niet alleen. We doen ons best regionaal zoveel mogelijk te zorgen voor stikstofafname, maar we zijn ook afhankelijk van de maatregelen die het Rijk moet nemen. Veel stikstofneerslag in dit gebied komt bijvoorbeeld uit het buitenland. Dat kunnen wij niet zelf oplossen.’Gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland starten gebiedsvisie
De gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland gaan samen met agrariërs, inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken aan een toekomstvisie voor Polder Westzaan. Afgelopen dinsdag stelde het college van Zaanstad het plan van aanpak voor de Integrale Visie Polder Westzaan vast. Al eerder gaf de provincie hiervoor haar goedkeuring.